• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PO - 25.4, PIPO - 25.3, Paypal - 24.75, Lianlian - 25.5, USDT 25.8x - All bank

Status
Not open for further replies.
Mua PO rate 25.59 =>> 25.6x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.6 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.46 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.58 =>> 25.6x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.59 =>> 25.6x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.58 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.45 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.6 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.47 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.59 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.46 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.58 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.45 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.59 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.46 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.58 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.47 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PIPO rate 25.46 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.6 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.45 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.59 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.47 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PIPO rate 25.46 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.6 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.47 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PIPO rate 25.46 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.58 =>> 25.6x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.59 =>> 25.6x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.6 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.47 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.59 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.41 =>> 25.4x
Cục to ib nhận rate max
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
420,488
Messages
7,097,275
Members
172,577
Latest member
ok9video

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom