ethereum sharding

  1. thoikhong159

    Ethereum Tìm hiểu Ethereum: Sharding là gì?

    “Sharding” là một phương pháp được đề xuất để chia cơ sở hạ tầng của Ethereum thành các phần nhỏ hơn trong nỗ lực mở rộng mạng lưới. Sharding là gì? “Sharding” là một phương pháp được đề xuất để chia cơ sở hạ tầng của Ethereum thành các phần nhỏ hơn với mục tiêu mở rộng quy mô nền tảng để nó có...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom