Document Reg Clone Facebook with API - Nhưng điều căn bản nhất.

1665814574634.png
 
Mình chỉ dính lỗi 368 thôi :D, chỉ cần change ip là dc, còn lại thì docs trên bác thớt chạy dc, có điều vẫn ăn checkpoint nên đang nghiên cứu thêm
e dùng RestClient gửi lên encodeURI vẫn sai định dạng mail :(
 
ĐÂY LÀ TỆP DOCUMENT KIẾN THỨC CƠ BẢN SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT ĐỊNH KÌ TRONG VÒNG 24- 36 TIẾNG MỘT LẦN CHO ĐẾN KHI HOÀN THIỆN

KIẾN THỨC LÀ CỦA TÔI, CÁCH VẬN DỤNG LÀ CỦA BẠN


Nếu bạn đang tìm hiểu để tạo ra một công cụ Reg Clone Facebook bằng API thì đây là một số tài liệu mà bạn nên biết.​

1. Code chính
var linkrequest= "https://graph.facebook.com/restserver.php?method=user.register"
linkrequest+="&pretty=0";
linkrequest+="&generate_session_cookies=1";
linkrequest+="&generate_machine_id=1";
linkrequest+="&return_ssl_resources=0";
linkrequest+="&return_multiple_errors=true";
linkrequest+="&attempt_login=true";
linkrequest+="&format=json";
linkrequest+="&email="+encodeURIComponent(email); ( Hoặc "&phone="+phone;)
linkrequest+="&credentials_type=password";
linkrequest+="&password="+encodeURIComponent(pass);
linkrequest+="&gender="+sextype;
linkrequest+="&birthday="+encodeURIComponent(yearbirth+"-"+mounthbirth+"-"+daybirth);
linkrequest+="&firstname="+encodeURIComponent(lastname);
linkrequest+="&lastname="+encodeURIComponent(firstname);
linkrequest+="&v=1.0";
linkrequest+="&access_token="+encodeURIComponent(token_app);


Trong đó :
yearbirth : Năm sinh
mounthbirth : Tháng sinh
daybirth : Ngày sinh
lastname : Họ
firstname : Tên
email : Email ( Nếu bạn đăng ký bằng Email)
phone : Phone nếu bạn đăng ký bằng Phone
sextype : Giới tính ( F: Female , M : Male )
token_app : API KEY | SECRET KEY ( IOS : 6628568379|c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662 )


Các hàm phụ :

generate_session_cookies : nếu 1 thì là có trả về thông tin Cookie còn 0 tức là không trả về.
attempt_login : Điều này đồng nghĩa là tài khoản của bạn sau reg có login ngay lập tức hay không . Nếu 1 thì là có Login ngay sau Signup và 0 Thì tức là không Login Sau Signup.
format : Định dạng kết quả trả về


Khi thực hiện truy cập hoặc khi reuqest thì bạn cần lưu ý do chúng ta đang sử dụng API KEY IOS nên chúng ta cần một Useragent định dạng của Facebook App trên hệ điều hành IOS như sau .
Ví dụ :
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 [FBAN/FBIOS;FBDV/iPhone10,5;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/12.3.2;FBSS/3;FBCR/AT&T;FBID/phone;FBLC/en_US;FBOP/5]


Bạn có thể tìm kiếm Useragent phù hợp cho mình tại đây:

Hãy chọn loại ứng dung IOS


Ghi Chú Lỗi:


TÔI SẼ CÒN CẬP NHẬT THÊM
Thực tế thì với những nội dung trong Document thì có thể là không đủ. Tất nhiên cần thêm sự chủ động để bạn tìm ra giải pháp. Tuy nhiên thì đó là những kiến thức căn bản .
Còn nếu có người nói rằng nó hoàn toàn không thể sử dụng. Thì có thể là họ đang đánh lừa bạn.

Thanks Sếp chia sẻ kiến thức cơ bản cho anh em :D
 
Đây chỉ là khởi đầu thôi! Nếu có tí $ thì có Tool hoàn chỉn luôn kìa (Google né!)
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
403,947
Messages
6,942,058
Members
163,421
Latest member
EmTraiCZ
Back
Top Bottom