Airdrop (Kèo ăn chắc) Đang quá hot đã list sàn vindax - nhận 20$ từ dự án axieswap

Rút về sàn
Pancake swap
Giá trị 1 Coin
400,000,000 AXIESWAP-20$
Nhập Ref được gì
Được nhận token
Yêu cầu phải tuyển Ref
Không
Link Bot
https://t.me/AxieSwapBot?start=1779989665
Link dự án Coin
https://axieswap.net/#roadmap

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week