Suggest Hỗ trợ các vấn đề liên quan Skrill cho anh em

Bạn đang gặp phải vấn đề gì với Skrill?

 • Xác minh tài khoản

  Votes: 5 71.4%
 • Nạp và rút tiền?

  Votes: 2 28.6%

 • Total voters
  7
Dear Huy Hoang Bui
6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft


You have reached a threshold on your Skrill account and due to regulatory requirements you will be unable to deposit, withdraw or spend using your Skrill account at this time.

To continue to use your account, you will need to verify some personal information.

Please login to your Skrill account and go to the 'Limits and Verification' section and upload a colour scan or photo of a valid official identification document.

Once your document has been reviewed, you will receive an email from us informing you of the status of your account.

Thank you for using Skrill.
6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

Best Regards,
Cái này up bill là xong hả các bác. Em gửi ảnh chụp với chứng mình thư rồi, nó tích V hết rồi còn mỗi cái bill mà vẫn bị giới hạn :(
 
Dear Huy Hoang Bui
6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft


You have reached a threshold on your Skrill account and due to regulatory requirements you will be unable to deposit, withdraw or spend using your Skrill account at this time.

To continue to use your account, you will need to verify some personal information.

Please login to your Skrill account and go to the 'Limits and Verification' section and upload a colour scan or photo of a valid official identification document.

Once your document has been reviewed, you will receive an email from us informing you of the status of your account.

Thank you for using Skrill.
6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

Best Regards,
Cái này up bill là xong hả các bác. Em gửi ảnh chụp với chứng mình thư rồi, nó tích V hết rồi còn mỗi cái bill mà vẫn bị giới hạn :(
Nếu còn cái bill thì cậu chạy ra bank xin cái sao kê tài khoản (có đóng dấu) về up lên là được thôi mà. Sớm muộn cũng phải làm nên chủ động làm luôn tránh sau này lại bị đóng băng tài khoản, phiền phức và mất thêm thì giờ.
 
Dear Huy Hoang Bui
6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft


You have reached a threshold on your Skrill account and due to regulatory requirements you will be unable to deposit, withdraw or spend using your Skrill account at this time.

To continue to use your account, you will need to verify some personal information.

Please login to your Skrill account and go to the 'Limits and Verification' section and upload a colour scan or photo of a valid official identification document.

Once your document has been reviewed, you will receive an email from us informing you of the status of your account.

Thank you for using Skrill.
6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

6xvFBkgu-s2tI6khCjF4p3_PnepAXqQAgi6gIqhaBHnPQcuGEzcixIowAxr1rQHKQaam6k9RLy442bU7HPXASflu8mN9ozAOErlAh6SoniGyjHSp7xlsC42MHthbYBFWTQIIHACGp6LzoPI=s0-d-e1-ft

Best Regards,
Cái này up bill là xong hả các bác. Em gửi ảnh chụp với chứng mình thư rồi, nó tích V hết rồi còn mỗi cái bill mà vẫn bị giới hạn :(

Cần phải xác minh đủ các thông tin thì mới được sử dụng tk skrill nhé. Em đang mắc cái gì cứ liên hệ trực tiếp anh. Anh giúp.
 
mọi người cho em hỏi chút với ạ. em có đăng ký 1 tài khoản skrill đến bước dep tièn vào để verify thì không được và báo thế này. ai biết chỉ giúp e vs ạ
 

Attachments

 • Capture.PNG
  Capture.PNG
  49 KB · Views: 143
Em bị lỗi này không thể giao dịch được anh hỗ trợ với ạ. Thanks
 

Attachments

 • Screenshot_2018-11-29-16-17-48-939_com.android.chrome.png
  Screenshot_2018-11-29-16-17-48-939_com.android.chrome.png
  164.4 KB · Views: 111
Tài khoản của em bị như thế này. Em đã cố gắng đăng nhập rất nhiều lần và thay đổi mật khẩu. Còn không cho nhận tiền nữa.anh chị nào giúp em với ạ.
 

Attachments

 • Screenshot_20181201-235751_Chrome.jpg
  Screenshot_20181201-235751_Chrome.jpg
  527.6 KB · Views: 110
Tài khoản của em bị như thế này. Em đã cố gắng đăng nhập rất nhiều lần và thay đổi mật khẩu. Còn không cho nhận tiền nữa.anh chị nào giúp em với ạ.

như hình, có thể là: lỗi báo trùng tài khoản (tức có 2 tài khoản cùng info) ... :):):)

thiếm hãy thử: chờ 1 khoảng thời gian rồi đăng nhập lại (clear hết cookies, history, ... trên trình duyệt) hoặc dùng thiết bị khác ... nếu vẫn báo thế thì liên hệ hổ trợ thôi :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 
như hình, có thể là: lỗi báo trùng tài khoản (tức có 2 tài khoản cùng info) ... :):):)

thiếm hãy thử: chờ 1 khoảng thời gian rồi đăng nhập lại (clear hết cookies, history, ... trên trình duyệt) hoặc dùng thiết bị khác ... nếu vẫn báo thế thì liên hệ hổ trợ thôi :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Mình đã thay đổi thiết bị xóa tất cả luôn mà vẫn không vào được. Liên hẹ hỗ trợ ngay chỗ nào bạn cho mình xin đường link được không
 
Lần trước em rút bankpus được lần này lại không nó báo ''
Dear Dang Pham Van,
m48Dnblm5ThpNP15CmA-mMdpKDpXrOwcWnaqTWVSb9dB8QZawca_XJhmuRSyxmVrYIAse-cXRCDLjVa8oalGsIlcclIUA-7BAuCsSBk4jrFtFt6-IULUznLGxDRTKuXn=s0-d-e1-ft

m48Dnblm5ThpNP15CmA-mMdpKDpXrOwcWnaqTWVSb9dB8QZawca_XJhmuRSyxmVrYIAse-cXRCDLjVa8oalGsIlcclIUA-7BAuCsSBk4jrFtFt6-IULUznLGxDRTKuXn=s0-d-e1-ft

m48Dnblm5ThpNP15CmA-mMdpKDpXrOwcWnaqTWVSb9dB8QZawca_XJhmuRSyxmVrYIAse-cXRCDLjVa8oalGsIlcclIUA-7BAuCsSBk4jrFtFt6-IULUznLGxDRTKuXn=s0-d-e1-ft

Your payment to +84985792... with ID 2613033941 sent on Jan 23, 2019 8:04:48 AM CET has been cancelled because the mobile operator has rejected the transaction.
m48Dnblm5ThpNP15CmA-mMdpKDpXrOwcWnaqTWVSb9dB8QZawca_XJhmuRSyxmVrYIAse-cXRCDLjVa8oalGsIlcclIUA-7BAuCsSBk4jrFtFt6-IULUznLGxDRTKuXn=s0-d-e1-ft

m48Dnblm5ThpNP15CmA-mMdpKDpXrOwcWnaqTWVSb9dB8QZawca_XJhmuRSyxmVrYIAse-cXRCDLjVa8oalGsIlcclIUA-7BAuCsSBk4jrFtFt6-IULUznLGxDRTKuXn=s0-d-e1-ft

m48Dnblm5ThpNP15CmA-mMdpKDpXrOwcWnaqTWVSb9dB8QZawca_XJhmuRSyxmVrYIAse-cXRCDLjVa8oalGsIlcclIUA-7BAuCsSBk4jrFtFt6-IULUznLGxDRTKuXn=s0-d-e1-ft

Best Regards,
m48Dnblm5ThpNP15CmA-mMdpKDpXrOwcWnaqTWVSb9dB8QZawca_XJhmuRSyxmVrYIAse-cXRCDLjVa8oalGsIlcclIUA-7BAuCsSBk4jrFtFt6-IULUznLGxDRTKuXn=s0-d-e1-ft

m48Dnblm5ThpNP15CmA-mMdpKDpXrOwcWnaqTWVSb9dB8QZawca_XJhmuRSyxmVrYIAse-cXRCDLjVa8oalGsIlcclIUA-7BAuCsSBk4jrFtFt6-IULUznLGxDRTKuXn=s0-d-e1-ft

m48Dnblm5ThpNP15CmA-mMdpKDpXrOwcWnaqTWVSb9dB8QZawca_XJhmuRSyxmVrYIAse-cXRCDLjVa8oalGsIlcclIUA-7BAuCsSBk4jrFtFt6-IULUznLGxDRTKuXn=s0-d-e1-ft

Skrill"" Tài khoản em đã verify rồi
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
408,051
Messages
6,985,715
Members
165,750
Latest member
MrDoo123

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom