News Chú ý: 41 đồng Altcoins này sẽ được mở khoá số lượng lớn token trong tuần mới

Sau một tuần cực kỳ sôi động trên thị trường Crypto với sự chấp thuận của Bitcoin Spot ETF. Trong tuần tiếp theo, nhiều altcoin sẽ tổ chức rất nhiều sự kiện để mở khoá Token.
1705284057711.png

Đây là lịch mở khóa token hàng tuần mà chúng tôi đã chuẩn bị đặc biệt cho bạn:

Lưu ý: Tất cả thời gian được hiển thị theo giờ Việt Nam UTC+7

My Neighbor Alice (ALICE)​

Giá trị thị trường: 105,39 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,08 triệu USD (1,02% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023 vào lúc 07:00

Nakamoto Games (NAKA)​

Giá trị thị trường: 96,76 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 2,47 triệu USD (2,56% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023 vào lúc 07:00

Aurora (AURY)​

Giá trị thị trường: 56,32 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,13 triệu USD (2,01% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023 vào lúc 07:00

Zebec (ZBC)​

Giá trị thị trường: 53,47 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 3,24 triệu USD (6,19% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023 vào lúc 07:00

Stader (SD)​

Giá trị thị trường: 45,37 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,67 triệu USD (3,68% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023 vào lúc 07:00

Strips Finance (STRP)​

Giá trị thị trường: 40,61 triệu USD

Số lượng Token được mở khóa: 1,01 triệu USD (2,48% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023 vào lúc 07:00

SENATE​

Giá trị thị trường: 16,48 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,14 triệu USD (6,92% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023 vào lúc 07:00

Humanode (HMND)​

Giá trị thị trường: 5,31 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,07 triệu USD (20,18% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023 vào lúc 07:00

BitDAO (BIT)​

Giá trị thị trường: –

Số lượng token được mở khóa: 160,72 triệu USD

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023, vào lúc 11:00

Nym (NYM)​

Giá trị thị trường: 143,08 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 3,09 triệu USD (2,16% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023, vào lúc 12:00

Highstreet (HIGH)​

Giá trị thị trường: 79,33 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,27 triệu USD (1,61% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023, vào lúc 12:00

CLV (CLV)​

Giá trị thị trường: 40,72 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,11 triệu USD (2,72% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023, vào lúc 12:00

UX Chain (UX)​

Giá trị thị trường: 22,78 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,06 triệu USD (4,65% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023, vào lúc 12:00

Sidus​

Giá trị thị trường: 53,87 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 3,80 triệu USD (7,10% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023, vào lúc 13:00

Sei (SEI)​

Giá trị thị trường: 1,31 tỷ USD

Số lượng Token được mở khóa: 1,68 triệu USD (0,13% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023, vào lúc 22:00

CyberConnect (CYBER)​

Giá trị thị trường: 87,64 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 8,92 triệu USD (10,29% vốn hóa thị trường)

Ngày: 15 tháng 1 năm 2023, vào lúc 22:00

LimeWire (LMWR)​

Giá trị thị trường: 42,61 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 8,93 triệu USD (20,98% vốn hóa thị trường)

Ngày: 16/01/2024, vào lúc 07:00

IguVerse IGU (IGU)​

Giá trị thị trường: 5,39 triệu USD

Số lượng Token được mở khóa: 1,10 triệu USD (20,17% vốn hóa thị trường)

Ngày: 16/01/2024, vào lúc 07:00

Uniswap (UNI)​

Giá trị thị trường: 3,93 tỷ USD

Số lượng token được mở khóa: 54,68 triệu USD (1,39% vốn hóa thị trường)

Ngày: 16/01/2024, vào lúc 07:00

The Graph (GRT)​

Giá trị thị trường: 1,59 tỷ USD

Số lượng Token được mở khóa: 12,21 triệu USD (0,77% vốn hóa thị trường)

Ngày: 17 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

SuperRare (RARE)​

Giá trị thị trường: 70,02 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,95 triệu USD (2,79% vốn hóa thị trường)

Ngày: 17 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Oxy (OXY)​

Giá trị thị trường: 3,24 triệu USD

Số lượng Token được mở khóa: 2,37 triệu USD (72,48% vốn hóa thị trường)

Ngày: 17 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Carbon Browser (CSIX)​

Giá trị thị trường: 22,06 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,40 triệu USD (6,37% vốn hóa thị trường)

Ngày: 17 tháng 1 năm 2024, vào lúc 21:00

Lido DAO (LDO)​

Giá trị thị trường: 2,94 tỷ USD

Số lượng Token được mở khóa: 26,09 triệu USD (0,89% vốn hóa thị trường)

Ngày: 18 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Axie Infinity (AXS)​

Giá trị thị trường: 1,07 tỷ USD

Số lượng token được mở khóa: 27,68 triệu USD (2,59% vốn hóa thị trường)

Ngày: 18 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Echelon Prime (PRIME)​

Giá trị thị trường: 213,06 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 6,11 triệu USD (2,86% vốn hóa thị trường)

Ngày: 18 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Gari Network (GARI)​

Giá trị thị trường: 9,59 triệu USD

Số lượng Token được mở khóa: 3,49 triệu USD (36,58% vốn hóa thị trường)

Ngày: 18 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Sabai Ecoverse (SABAI)​

Giá trị thị trường: $448.063,60

Số lượng Token được mở khóa: 1,02 triệu USD (225,14% vốn hóa thị trường)

Ngày: 18 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Aurora (AURORA)​

Giá trị thị trường: 114,71 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,95 triệu USD (1,73% vốn hóa thị trường)

Ngày: 18 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

PlayZap (PZP)​

Giá trị thị trường: 11,76 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,90 triệu USD (15,96% vốn hóa thị trường)

Ngày: 19 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Braintrust (BTRST)​

Giá trị thị trường: 179,26 triệu USD

Số lượng Token được mở khóa: 2,69 triệu USD (1,50% vốn hóa thị trường)

Ngày: 20 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

XANA (XETA)​

Giá trị thị trường: 28,03 triệu USD

Số lượng Token được mở khóa: 2,79 triệu USD (10,05% vốn hóa thị trường)

Ngày: 20 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

DexCheck (DCK)​

Giá trị thị trường: 7,16 triệu USD

Số lượng Token được mở khóa: 2,00 triệu USD (27,32% vốn hóa thị trường)

Ngày: 20 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

XDAO (XDAO)​

Giá trị thị trường: –

Số lượng token được mở khóa: 5,01 triệu USD

Ngày: 20 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Medieval Empires (MEE)​

Giá trị thị trường: –

Số lượng token được mở khóa: 1,01 triệu USD

Ngày: 20 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Injective (INJ)​

Giá trị thị trường: 3,29 tỷ USD

Số lượng token được mở khóa: 142,15 triệu USD (4,34% vốn hóa thị trường)

Ngày: 21 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Router Protocol (ROUTE)​

Giá trị thị trường: 115,34 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,86 triệu USD (1,62% vốn hóa thị trường)

Ngày: 21 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Guild of Guardians (GOG)​

Giá trị thị trường: 93,98 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 1,25 triệu USD (1,35% vốn hóa thị trường)

Ngày: 21 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

XPLA (XPLA)​

Giá trị thị trường: 79,91 triệu USD

Số lượng token được mở khóa: 3,56 triệu USD (4,44% vốn hóa thị trường)

Ngày: 21 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Mintlayer (ML)​

Giá trị thị trường: –

Số lượng token được mở khóa: 15,41 triệu USD

Ngày: 21 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00

Galaxy Arena (ESNC)​

Giá trị thị trường: –

Số lượng token được mở khóa: 1,36 triệu USD

Ngày: 21 tháng 1 năm 2024, vào lúc 07:00
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,197
Messages
7,068,484
Members
170,349
Latest member
nhannguyenmkt
Back
Top Bottom