Chia sẽ - Các bước tạo Profile Gologin sử dụng Offline

CÁC BƯỚC TẠO PROFILE GOLOGIN SỬ DỤNG OFFLINE

BƯỚC 1:
LẤY "ACCESS TOKENS" TRONG MỤC API CỦA PHẦN MỀM "GOLOGIN BROWSER PROFILE"
BƯỚC 2: TẢI VÀ CÀI ĐẶT NODEJS
BƯỚC 3: TẠO THƯ MỤC "D:\GoLogin" -> MỞ COMMAND LINE TẠI THƯ MỤC "D:\GoLogin"
BƯỚC 4: CHẠY LỆNH "npm i request"

BƯỚC 5: TẠO FILE LỆNH "1CREATE_PROFILE.JS" CHẠY API "CREATE PROFILE". THAM KHẢO TẠI ĐÂY = HTTPS://DOCUMENTER.GETPOSTMAN.COM/view/21126834/Uz5GnvaL#6bc29e20-ec02-46d5-8b98-0c1c5b6f0b37

THAY THẾ API VÀO BIẾN YOUR_API_TOKEN TRONG LỆNH SAU
CÁC THÔNG SỐ FINGERPRINT CÁC BẠN TỰ TÙY CHỈNH
LƯU Ý: THÔNG SỐ FONTS FAMILIES LÀ MẢNG. NẾU KHAI BÁO THÌ CHUẨN BỊ THƯ MỤC FONTS CHỨA CÁC FILE FONT ĐỂ CHÉP VÀO THƯ MỤC PROFILE SAU KHI TẠO OFFLINE

Code:
  var request = require('request');
  var options = {
    'method': 'POST',
    'url': 'https://api.gologin.com/browser',
    'headers': {
      'Authorization': 'Bearer YOUR_API_TOKEN',
      'Content-Type': 'application/json'
    },
    body: JSON.stringify({"name":"string","notes":"string","browserType":"chrome","os":"lin","startUrl":"string","googleServicesEnabled":false,"lockEnabled":false,"debugMode":false,"navigator":{"userAgent":"string","resolution":"string","language":"string","platform":"string","doNotTrack":false,"hardwareConcurrency":0,"deviceMemory":1,"maxTouchPoints":0},"geoProxyInfo":{},"storage":{"local":true,"extensions":true,"bookmarks":true,"history":true,"passwords":true,"session":true},"proxyEnabled":false,"proxy":{"mode":"http","host":"string","port":0,"username":"string","password":"string","connectionType":"string","trafficLimit":0,"trafficUsed":"string","fakeProxyId":"string"},"dns":"string","plugins":{"enableVulnerable":true,"enableFlash":true},"timezone":{"enabled":true,"fillBasedOnIp":true,"timezone":"string"},"audioContext":{"mode":"off","noise":0},"canvas":{"mode":"off","noise":0},"fonts":{"families":["string"],"enableMasking":true,"enableDomRect":true},"mediaDevices":{"videoInputs":0,"audioInputs":0,"audioOutputs":0,"enableMasking":false},"webRTC":{"mode":"alerted","enabled":true,"customize":true,"localIpMasking":false,"fillBasedOnIp":true,"publicIp":"string","localIps":["string"]},"webGL":{"mode":"noise","getClientRectsNoise":0,"noise":0},"clientRects":{"mode":"noise","noise":0},"webGLMetadata":{"mode":"mask","vendor":"string","renderer":"string"},"webglParams":[],"profile":"string","googleClientId":"string","updateExtensions":true,"chromeExtensions":["string"]})
  };
  request(options, function (error, response) {
   if (error) throw new Error(error);
   console.log(response.body);
  });

ĐỂ CHẠY FILE LỆNH TA NHẬP LỆNH "NODE 1CREATE_PROFILE.JS"
SAU KHI CHẠY LỆNH TRÊN SẼ NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA PROFILE TRONG ĐÓ CÓ THÔNG SỐ "ID" -> CHÍNH LÀ ID CỦA PROFILE

BƯỚC 6: TẠO FILE LỆNH "2START_PROFILE.JS" CHẠY API "START PROFILE". THAM KHẢO TẠI ĐÂY = HTTPS://DOCUMENTER.GETPOSTMAN.COM/view/21126834/Uz5GnvaL#580b9a8d-b632-4464-b90f-ad3e787eaf7b
THAY THẾ "ID CỦA PROFILE ĐÃ LẤY Ở TRÊN" VÀO BIẾN YOUR_PROFILE_ID TRONG LỆNH SAU

Code:
  var request = require('request');
  var options = {
    'method': 'POST',
    'url': 'http://localhost:36912/browser/start-profile',
    'headers': {
      'Content-Type': 'application/json'
    },
    body: JSON.stringify({
      "profileId": "YOUR_PROFILE_ID",
      "sync": false
    })
  };
  request(options, function (error, response) {
    if (error) throw new Error(error);
    console.log(response.body);
  });

ĐỂ CHẠY FILE LỆNH TA NHẬP LỆNH "NODE 2START_PROFILE.JS"
SAU KHI CHẠY LỆNH TRÊN THÌ TRÌNH DUYỆT ORBIT SẼ ĐƯỢC MỞ.
SAU ĐÓ BẠN TRUY CẬP VÀO RUN MỞ %TEMP%\GOLOGIN\PROFILES\<YOUR_PROFILE_ID>
CHÉP THƯ MỤC FONTS RA NGOÀI.
SAU ĐÓ THÌ TẮT TRÌNH DUYỆT ORBIT ĐI.

BƯỚC 7: TẠO FILE LỆNH "3GET_PROFILE_DATA.JS" CHẠY API "GET PROFILE DATA". THAM KHẢO TẠI ĐÂY = HTTPS://DOCUMENTER.GETPOSTMAN.COM/view/21126834/Uz5GnvaL#8752bd54-ed20-43f1-af22-b2f58a9d24c4
THAY THẾ API VÀO BIẾN YOUR_API_TOKEN TRONG LỆNH SAU
THAY THẾ "ID CỦA PROFILE ĐÃ LẤY Ở TRÊN" VÀO BIẾN YOUR_PROFILE_ID TRONG LỆNH SAU

Code:
  var request = require('request');
  var options = {
    'method': 'GET',
    'url': 'https://api.gologin.com/browser/YOUR_PROFILE_ID',
    'headers': {
      'Authorization': 'Bearer YOUR_API_TOKEN'
    }
  };
  request(options, function (error, response) {
    if (error) throw new Error(error);
    console.log(response.body);
  });

ĐỂ CHẠY FILE LỆNH TA NHẬP LỆNH "NODE 3GET_PROFILE_DATA.JS"
SAU KHI CHẠY LỆNH TRÊN TA SẼ NHẬN ĐƯỢC DỮ LIỆU CỦA PROFILE TRONG ĐÓ CÓ THÔNG SỐ S3PATH
THAY THẾ THÔNG SỐ S3PATH = HTTP://S3.EU-CENTRAL-1.AMAZONAWS.COM/gprofiles.gologin/ + S3PATH
TA SẼ TẢI ĐƯỢC FILE NÉN CHỨA PROFILE GỐC

BƯỚC 8: CHẠY LỆNH "C:\USERS\ADMIN\.GOLOGIN\BROWSER\ORBITA-BROWSER-105\CHROME.EXE" --user-data-dir="D:\GoLogin\PROFILE_01"

BƯỚC 9: CHÉP THƯ MỤC FONTS Ở TRÊN VÀO THƯ MỤC "D:\GoLogin\PROFILE_01"

BƯỚC 10:
GIẢI NÉN FILE NÉN PROFILE GỐC ĐÃ TẢI Ở TRÊN ĐÈ VÀO THƯ MỤC "D:\GoLogin\PROFILE_01"

BƯỚC 11:
CHẠY LỆNH "C:\USERS\ADMIN\.GOLOGIN\BROWSER\ORBITA-BROWSER-105\CHROME.EXE" --user-data-dir="D:\GoLogin\PROFILE_01" --lang=en-us --disable-encryption --font-masking-mode=3 --restore-last-session --load-extension="<THƯ MỤC EXT 1>,<THƯ MỤC EXT 2>" --flag-switches-begin --flag-switches-end

BƯỚC 12: XÓA PROFILE VÌ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ CHỈ CHO 3 PROFILE
TẠO FILE LỆNH "4DELETE_PROFILE.JS" CHẠY API "DELETE PROFILE"
THAY THẾ API VÀO BIẾN YOUR_API_TOKEN TRONG LỆNH SAU
THAY THẾ "ID CỦA PROFILE ĐÃ LẤY Ở TRÊN" VÀO BIẾN YOUR_PROFILE_ID TRONG LỆNH SAU

Code:
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'DELETE',
  'url': 'https://api.gologin.com/browser/YOUR_PROFILE_ID',
  'headers': {
    'Authorization': 'Bearer YOUR_API_TOKEN'
  }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

ĐỂ CHẠY FILE LỆNH TA NHẬP LỆNH "NODE 4DELETE_PROFILE.JS"

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ MÌNH MÒ ĐƯỢC. ĐÚNG SAI CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN. MONG NHẬN ĐƯỢC GÓP Ý CỦA MỌI NGƯỜI.

-=Stripped Content=-
Chả cần nodejs, c# hay python cũng làm dc, lấy cái data vân tay r tạo file rồi tạo thêm file bat là dc chứ có gì mà cần nodejs nhỉ ??
 
Mình đến BƯỚC 5 thì khi chạy node nó trả về: " {"statusCode":401,"message":"Unauthorized"} " Thì lỗi này xử lý như nào vậy bác, em cảm ơn.
 
Muốn tạo Profile 2-> n thì bắt đầu làm lại từ BƯỚC 8 ahr các bác, còn Folder Fonts có phải chạy lại từ Bước 6 không ạ? Nếu tạo cỡ 100 profile thì hơi vất nhỉ. E newbie mong các bác chỉ giúp
 
Thực ra b dùng c# hoặc python hoặc nodejs tạo 1 folder profile/default r tạo file ở trong preferences, file này chứa vân tay của gologin, file này dạng json nên cứ theo đó random thôi rồi tạo thêm 1 folder chứa font của profile đó là nếu muốn noise font là dc ko cần api gì hết
bác vui lòng Step by step được không ạ?
 
CÁC BƯỚC TẠO PROFILE GOLOGIN SỬ DỤNG OFFLINE

BƯỚC 1:
LẤY "ACCESS TOKENS" TRONG MỤC API CỦA PHẦN MỀM "GOLOGIN BROWSER PROFILE"
BƯỚC 2: TẢI VÀ CÀI ĐẶT NODEJS
BƯỚC 3: TẠO THƯ MỤC "D:\GoLogin" -> MỞ COMMAND LINE TẠI THƯ MỤC "D:\GoLogin"
BƯỚC 4: CHẠY LỆNH "npm i request"

BƯỚC 5: TẠO FILE LỆNH "1CREATE_PROFILE.JS" CHẠY API "CREATE PROFILE". THAM KHẢO TẠI ĐÂY = HTTPS://DOCUMENTER.GETPOSTMAN.COM/view/21126834/Uz5GnvaL#6bc29e20-ec02-46d5-8b98-0c1c5b6f0b37

THAY THẾ API VÀO BIẾN YOUR_API_TOKEN TRONG LỆNH SAU
CÁC THÔNG SỐ FINGERPRINT CÁC BẠN TỰ TÙY CHỈNH
LƯU Ý: THÔNG SỐ FONTS FAMILIES LÀ MẢNG. NẾU KHAI BÁO THÌ CHUẨN BỊ THƯ MỤC FONTS CHỨA CÁC FILE FONT ĐỂ CHÉP VÀO THƯ MỤC PROFILE SAU KHI TẠO OFFLINE

Code:
  var request = require('request');
  var options = {
    'method': 'POST',
    'url': 'https://api.gologin.com/browser',
    'headers': {
      'Authorization': 'Bearer YOUR_API_TOKEN',
      'Content-Type': 'application/json'
    },
    body: JSON.stringify({"name":"string","notes":"string","browserType":"chrome","os":"lin","startUrl":"string","googleServicesEnabled":false,"lockEnabled":false,"debugMode":false,"navigator":{"userAgent":"string","resolution":"string","language":"string","platform":"string","doNotTrack":false,"hardwareConcurrency":0,"deviceMemory":1,"maxTouchPoints":0},"geoProxyInfo":{},"storage":{"local":true,"extensions":true,"bookmarks":true,"history":true,"passwords":true,"session":true},"proxyEnabled":false,"proxy":{"mode":"http","host":"string","port":0,"username":"string","password":"string","connectionType":"string","trafficLimit":0,"trafficUsed":"string","fakeProxyId":"string"},"dns":"string","plugins":{"enableVulnerable":true,"enableFlash":true},"timezone":{"enabled":true,"fillBasedOnIp":true,"timezone":"string"},"audioContext":{"mode":"off","noise":0},"canvas":{"mode":"off","noise":0},"fonts":{"families":["string"],"enableMasking":true,"enableDomRect":true},"mediaDevices":{"videoInputs":0,"audioInputs":0,"audioOutputs":0,"enableMasking":false},"webRTC":{"mode":"alerted","enabled":true,"customize":true,"localIpMasking":false,"fillBasedOnIp":true,"publicIp":"string","localIps":["string"]},"webGL":{"mode":"noise","getClientRectsNoise":0,"noise":0},"clientRects":{"mode":"noise","noise":0},"webGLMetadata":{"mode":"mask","vendor":"string","renderer":"string"},"webglParams":[],"profile":"string","googleClientId":"string","updateExtensions":true,"chromeExtensions":["string"]})
  };
  request(options, function (error, response) {
   if (error) throw new Error(error);
   console.log(response.body);
  });

ĐỂ CHẠY FILE LỆNH TA NHẬP LỆNH "NODE 1CREATE_PROFILE.JS"
SAU KHI CHẠY LỆNH TRÊN SẼ NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA PROFILE TRONG ĐÓ CÓ THÔNG SỐ "ID" -> CHÍNH LÀ ID CỦA PROFILE

BƯỚC 6: TẠO FILE LỆNH "2START_PROFILE.JS" CHẠY API "START PROFILE". THAM KHẢO TẠI ĐÂY = HTTPS://DOCUMENTER.GETPOSTMAN.COM/view/21126834/Uz5GnvaL#580b9a8d-b632-4464-b90f-ad3e787eaf7b
THAY THẾ "ID CỦA PROFILE ĐÃ LẤY Ở TRÊN" VÀO BIẾN YOUR_PROFILE_ID TRONG LỆNH SAU

Code:
  var request = require('request');
  var options = {
    'method': 'POST',
    'url': 'http://localhost:36912/browser/start-profile',
    'headers': {
      'Content-Type': 'application/json'
    },
    body: JSON.stringify({
      "profileId": "YOUR_PROFILE_ID",
      "sync": false
    })
  };
  request(options, function (error, response) {
    if (error) throw new Error(error);
    console.log(response.body);
  });

ĐỂ CHẠY FILE LỆNH TA NHẬP LỆNH "NODE 2START_PROFILE.JS"
SAU KHI CHẠY LỆNH TRÊN THÌ TRÌNH DUYỆT ORBIT SẼ ĐƯỢC MỞ.
SAU ĐÓ BẠN TRUY CẬP VÀO RUN MỞ %TEMP%\GOLOGIN\PROFILES\<YOUR_PROFILE_ID>
CHÉP THƯ MỤC FONTS RA NGOÀI.
SAU ĐÓ THÌ TẮT TRÌNH DUYỆT ORBIT ĐI.

BƯỚC 7: TẠO FILE LỆNH "3GET_PROFILE_DATA.JS" CHẠY API "GET PROFILE DATA". THAM KHẢO TẠI ĐÂY = HTTPS://DOCUMENTER.GETPOSTMAN.COM/view/21126834/Uz5GnvaL#8752bd54-ed20-43f1-af22-b2f58a9d24c4
THAY THẾ API VÀO BIẾN YOUR_API_TOKEN TRONG LỆNH SAU
THAY THẾ "ID CỦA PROFILE ĐÃ LẤY Ở TRÊN" VÀO BIẾN YOUR_PROFILE_ID TRONG LỆNH SAU

Code:
  var request = require('request');
  var options = {
    'method': 'GET',
    'url': 'https://api.gologin.com/browser/YOUR_PROFILE_ID',
    'headers': {
      'Authorization': 'Bearer YOUR_API_TOKEN'
    }
  };
  request(options, function (error, response) {
    if (error) throw new Error(error);
    console.log(response.body);
  });

ĐỂ CHẠY FILE LỆNH TA NHẬP LỆNH "NODE 3GET_PROFILE_DATA.JS"
SAU KHI CHẠY LỆNH TRÊN TA SẼ NHẬN ĐƯỢC DỮ LIỆU CỦA PROFILE TRONG ĐÓ CÓ THÔNG SỐ S3PATH
THAY THẾ THÔNG SỐ S3PATH = HTTP://S3.EU-CENTRAL-1.AMAZONAWS.COM/gprofiles.gologin/ + S3PATH
TA SẼ TẢI ĐƯỢC FILE NÉN CHỨA PROFILE GỐC

BƯỚC 8: CHẠY LỆNH "C:\USERS\ADMIN\.GOLOGIN\BROWSER\ORBITA-BROWSER-105\CHROME.EXE" --user-data-dir="D:\GoLogin\PROFILE_01"

BƯỚC 9: CHÉP THƯ MỤC FONTS Ở TRÊN VÀO THƯ MỤC "D:\GoLogin\PROFILE_01"

BƯỚC 10:
GIẢI NÉN FILE NÉN PROFILE GỐC ĐÃ TẢI Ở TRÊN ĐÈ VÀO THƯ MỤC "D:\GoLogin\PROFILE_01"

BƯỚC 11:
CHẠY LỆNH "C:\USERS\ADMIN\.GOLOGIN\BROWSER\ORBITA-BROWSER-105\CHROME.EXE" --user-data-dir="D:\GoLogin\PROFILE_01" --lang=en-us --disable-encryption --font-masking-mode=3 --restore-last-session --load-extension="<THƯ MỤC EXT 1>,<THƯ MỤC EXT 2>" --flag-switches-begin --flag-switches-end

BƯỚC 12: XÓA PROFILE VÌ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ CHỈ CHO 3 PROFILE
TẠO FILE LỆNH "4DELETE_PROFILE.JS" CHẠY API "DELETE PROFILE"
THAY THẾ API VÀO BIẾN YOUR_API_TOKEN TRONG LỆNH SAU
THAY THẾ "ID CỦA PROFILE ĐÃ LẤY Ở TRÊN" VÀO BIẾN YOUR_PROFILE_ID TRONG LỆNH SAU

Code:
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'DELETE',
  'url': 'https://api.gologin.com/browser/YOUR_PROFILE_ID',
  'headers': {
    'Authorization': 'Bearer YOUR_API_TOKEN'
  }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

ĐỂ CHẠY FILE LỆNH TA NHẬP LỆNH "NODE 4DELETE_PROFILE.JS"

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ MÌNH MÒ ĐƯỢC. ĐÚNG SAI CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN. MONG NHẬN ĐƯỢC GÓP Ý CỦA MỌI NGƯỜI.

-=Stripped Content=-
Hay quá. Cảm ơn bác. Bác cho em hỏi thêm chút. Nếu mình tạo profile trong Gologin có dùng proxy, nhưng khi download profile về thì không có proxy và extension ạ.
 
Cho mình hỏi là mình tạo 2 profile chạy 2 luồng, nhưng 2 driver lại điều khiển 1 profile thì làm thế nào để khắc phục hả bạn?
 
Cho mình hỏi là mình tạo 2 profile chạy 2 luồng, nhưng 2 driver lại điều khiển 1 profile thì làm thế nào để khắc phục hả bạn?
Là sao ko hiểu, thì đa luồng dùg driver1 driver2 driver3 nếu làm hành động khác nhau
 

Announcements

Forum statistics

Threads
420,710
Messages
7,100,251
Members
172,765
Latest member
rewritetool

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom