• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PPVN- 24.70, WISE-25.40, PIPO-25.30, PO-25.40, WorldFirst 25.4, LianLian 25.5, USDT-25.8 / [SELL] PPVN, USDT, PO, PIPO-25.x, Tệ-3560 ,ALL BANK

Status
Not open for further replies.
0275518d-c239-4398-bf48-1edf18f5ffb7.jpg
 
BUY PPVN --------------- Rate 24.70
BUY PO ------------------ Rate 25.40
BUY PIPO ---------------- Rate 25.30
BUY Lianlian ------------- Rate 25.50
BUY USDT --------------- Rate 25.80
BUY WorldFirst ---------- Rate 25.40
BUY WISE ---------------- Rate 25.40
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
419,385
Messages
7,084,850
Members
171,441
Latest member
anyTHien
Back
Top Bottom