tình

  1. langtu_luotweb

    Cần Lời Giải Thích !!! (nghĩa đen)

    mấy ngày qua giá pm, wmz, btc-e down thảm hại, phải chăng có thỏa thuận ngầm giữa các lái buôn để ép giá và hốt cú chót đón mùa xuân ấm áp chăng hay là tại nguyên nhân khách quan nào chăng??!!! :(:eek::mad::confused::oops:o_O:rolleyes::):D;):p:cool:
Top