pham duc tuan

  1. danho

    SCAM 800$ paypal - 0301000305856 Nguyen Ngoc Trung

    - Tình hình là hôm gần tết có thu 800$ của cậu này . Cũng đã nghe thông tin thánh này chuyên sell paypal rồi dispute nhưng lúc đó đã gd xong rồi nên thôi . Nhưng đúng tin đồn là a ấy canh đúng đang trong tết mở dispute nhưng cũng may là phát hiện sớm nên đã kịp thời xử lý tình huống và cái gì...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom