Recent content by quanbui

  1. Q

    Chuyên bán PPVN rate 22.2, nguồn Ebay. GD trung gian hoặc có mức bảo hiểm cao hơn số lượng GD...

    Chuyên bán PPVN rate 22.2, nguồn Ebay. GD trung gian hoặc có mức bảo hiểm cao hơn số lượng GD. Thanks.
  2. Q

    Buy 2K5 PPVN - RATE 22.2 - VCB

    Mình bán cậu ơi, cậu cần nữa không?
Top