Recent content by longnd1987

  1. L

    Hi, thấy bạn dùng mạng clickadu rate tốt quá, bạn sử dụng định dạng với thiết lập thế nào vậy...

    Hi, thấy bạn dùng mạng clickadu rate tốt quá, bạn sử dụng định dạng với thiết lập thế nào vậy? Mình cũng đang dùng mà thấy tỉ lệ ko đc ngon lắm, bạn chia sẽ mình tí nhé! Thanks nhiều

Most viewed of week

Most Discussed Of Week

Most viewed of week

Most Discussed Of Week