Tổng hợp các trang đào Bitcoin (BTC) - Litecoin (LTC) - Dogecoin (DOGE) - Ethereum (ETH)

fix rồi đúng không bác.
Nãy bác vừa nói, em roll trên freedodge được 9979
Còn freebit thì chưa hết tgian chờ, mới roll thì bình thường
Dù sao cũng cám ơn bác, có thêm ít manh mối
 
soi nhanh kẻo fix :popo_big_smile::popo_beauty:
em không biết coi sao luôn @@

<!DOCTYPE html><!--[if IE 8]><html class="no-js lt-ie9" lang="en" > <![endif]--><!--[if gt IE 8]><!--> <html class="no-js" lang="en"> <!--<![endif]--><head><meta charset="utf-8"><meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <script src="/cdn-cgi/apps/head/Fg-WU23r1lOwp7DAODm2OiGap7w.js"></script><link rel="icon" type="image/png" href="//static1.freedoge.co.in/favicon.png"><meta name="viewport" content="width=device-width"><meta name="description" content="Win upto $150 in Dogecoins every hour, no strings attached!"><meta name="keywords" content="dogecoin, free dogecoin, faucet, dogecoin faucet, win dogecoin, dice, dogecoin dice, get free dogecoins, win free dogecoins"><title>FreeDoge.co.in - Win free dogecoins every hour!</title><script src="//www.google.com/recaptcha/api.js" async defer></script><link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Prosto+One|Open+Sans:300,400,600,700|Lato:400,400italic,700,700italic,900,900italic,300,300italic,100italic,100" rel="stylesheet" type='text/css'><link rel="stylesheet" href="//static1.freedoge.co.in/min/combined1426461434.css" type='text/css'><script src="//static2.freedoge.co.in/min/combined1393766573.js"></script><script src="//static3.freedoge.co.in/min/combined2-1456059005.js"></script><script>var max_win_amount = 1100000;var min_win_amount = 0.01900000;var jVJWFB4h0 = '8b47fe67c8ccb19c963289b41bb9d2870183fc35a505aa41d988a943329554ce';var token_name = 'acd40506e';var tcGiQefA = 'bcdd1bad219b7e664f';var show_sky = 0;var socket_password = '8ea43cfad3b735f6c904734dff8f16ba40edac4b76a67de89530fe3fcb87945f';var socket_userid = '3159097';</script><script src="//static4.freedoge.co.in/min/main1536490166.js"></script><script>$.ajaxSetup({data: {csrf_token: $.cookie('csrf_token') },beforeSend: function(xhr) {xhr.setRequestHeader('x-csrf-token', $.cookie('csrf_token'));}});$.extend({redirectPost: function(location, args){var form = '';$.each( args, function( key, value ) {form += '<input type="hidden" name="'+key+'" value="'+value+'">';});$('<form action="'+location+'" method="POST">'+form+'</form>').appendTo('body').submit();}});$(document).ready(function() {$('#double_your_doge').show(); $(".withdraw_options_ul a").click(function() { $(".withdraw_options_ul a.active").removeClass(); $(this).addClass('active').blur(); return false; }); /*$('#game_selected_name').click(function(){ $('#game_list_drop_down').toggle(); }); $('#game_selected_name').focusout(function(){ $('#game_list_drop_down').hide(); }); $('.close_drop_down').click(function(){ $('#game_list_drop_down').hide(); }); $('.game_selected').click(function () { $('.game_selected').addClass('game_link_li').removeClass('game_link_li_active'); $(this ).addClass('game_link_li_active').removeClass('game_link_li'); });$("#game_for_mobile").change(function () { var selctedValue = ""; $("#game_for_mobile option:selected").each(function () { selctedValue += $(this).val(); $(".game_content").hide(); $("#"+selctedValue).show(); }); });*/if ($.cookie("hide_fdoge_adv_message") != 1){$("#fdoge_adv_message").show();}$("#hide_fdoge_adv_message").click(function() {$("#fdoge_adv_message").hide();$.cookie.raw = true;$.cookie('hide_fdoge_adv_message', 1, { expires: 3650 });});/*$("#fdoge_adv_message").hide();*/$("#mob_ver_country_code").find("#VN_dcode").attr("selected",true);$("#acd40506e").val("7bd10bdc41d837ff68edd8fab33ac249d162f37ccb1cb1bf82010372ebdc41d0");/*if ($.cookie("hide_deposit_delay_message") != 1){$("#deposit_delay_message").show();}$("#hide_deposit_delay_message").click(function() {$("#deposit_delay_message").hide();$.cookie.raw = true;$.cookie('hide_deposit_delay_message', 1, { expires: 3650 });});*/ScreeSizeCSSChanges();$(window).resize(ScreeSizeCSSChanges);$("#deposit_delay_message").hide();$("#double_your_doge_link2").click(function(event) {$(".page_tabs").hide();$("#double_your_doge_tab").show();$('.tabs li').removeClass('active');$('.tabs li').find('.double_your_doge_link').parent().addClass('active');});/*if ($('body').innerWidth() > 1250){$('#top_user_ads_container').append('<iframe scrolling="no" frameborder="0" src="//mellowads.com/view/DB979EDA3643" style="overflow:hidden;width:468px;height:60px;"></iframe>');$('#bottom_user_ads_container').append('<iframe scrolling="no" frameborder="0" src="//mellowads.com/view/43461DCC8FAC" style="overflow:hidden;width:468px;height:60px;"></iframe>');}*/$(".hide_menu").click(function() {$("#menu_drop").click();});$("#menu_drop").click(function() {$(".top-bar-section").hide();});});/*function reply_click(game_selected_name) { document.getElementById("game_selected_name").innerHTML = game_selected_name; } function openGame(gameName) { $(".game_content").hide(); $("#"+gameName).show(); } function GenerateRouletteTable (size){var size_underscore = "_"+size;if (size == "med"){size_underscore = "";}var roulette_number_container_four_sec_one = GenerateRouletteBorders ([56, 46, 43], [2, 3, 6, 5], [-6, -6], '00_3_2', size, 'four', 11);var roulette_number_container_four_sec_two = GenerateRouletteBorders ([116, 98, 93], [1, 2, 5, 4], [-6, -6], '0_2_1', size, 'four', 11);var roulette_number_container_six = GenerateRouletteBorders ([-6, -6, -6], [1, 2, 3, 6, 5, 4], [-6, -6], '00_0_3_2_1', size, 'six', 11);var roulette_number_container_two_horizontal_sec_one = GenerateRouletteBorders ([56, 46, 44], [3, 2], [0, 0], null, size, 'horizontal', 12);var roulette_number_container_two_horizontal_sec_two = GenerateRouletteBorders ([116, 98, 93], [2, 1], [0, 0], null, size, 'horizontal', 12);var roulette_number_container_two_vertical_sec_one = GenerateRouletteBorders ([0, 0, 0], [3, 6], [-6, -6], '00_3', size, 'vertical', 11);var roulette_number_container_two_vertical_sec_two = GenerateRouletteBorders ([62, 52, 50], [2, 5], [40, 56], null, size, 'vertical', 11);var roulette_number_container_two_vertical_sec_three = GenerateRouletteBorders ([124, 104, 100], [1, 4], [-6, -6], '0_1', size, 'vertical', 11);var small_border_three_margin = 68;var med_border_three_margin = 71;var big_border_three_margin = 86;var three_sec_css = "";if (size == "big"){three_sec_css = 'left: -6px; top: '+big_border_three_margin+'px;';}if (size == "med"){three_sec_css = 'left: -6px; top: '+med_border_three_margin+'px;';}if (size == "small"){three_sec_css = 'top: -6px; left: '+small_border_three_margin+'px;';}var roulette_number_container_three = '<div class="border_bet_six'+size_underscore+' roulette_border_common_class roulette_bet_common_class cursor_pointer" id="border_00_0_2" style="'+three_sec_css+'"></div>';var roulette_number_container_three = roulette_number_container_three+GenerateRouletteBorders ([-6, -6, -6], [4, 5, 6], [0, 0], '3_2_1', size, 'three',
 
cùng 1 vấn đề, góc độ nhìn khác nhau sẽ có kết quả khác nhau, bạn claim ít không có nghĩa là all những người khác cũng ít như bạn, thay vì than vãn này nọ thì hãy thay đổi góc nhìn tích cực hơn, bữa giờ mềnh để ý thấy bạn cmt cho vui thôi hay sao ấy :))nếu tần suất không trùng nhiều thì ko sao đâu, đó là freebit, còn CHÓ thì trùng ip vẫn ko thành vấn đề nếu biết cách lách luật
có acc trùng vẫn roll được nhưng có acc lại không roll được, đểu lắm anh ạ:popo_angry:
 
em không biết coi sao luôn @@

<!DOCTYPE html><!--[if IE 8]><html class="no-js lt-ie9" lang="en" > <![endif]--><!--[if gt IE 8]><!--> <html class="no-js" lang="en"> <!--<![endif]--><head><meta charset="utf-8"><meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <script src="/cdn-cgi/apps/head/Fg-WU23r1lOwp7DAODm2OiGap7w.js"></script><link rel="icon" type="image/png" href="//static1.freedoge.co.in/favicon.png"><meta name="viewport" content="width=device-width"><meta name="description" content="Win upto $150 in Dogecoins every hour, no strings attached!"><meta name="keywords" content="dogecoin, free dogecoin, faucet, dogecoin faucet, win dogecoin, dice, dogecoin dice, get free dogecoins, win free dogecoins"><title>FreeDoge.co.in - Win free dogecoins every hour!</title><script src="//www.google.com/recaptcha/api.js" async defer></script><link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Prosto+One|Open+Sans:300,400,600,700|Lato:400,400italic,700,700italic,900,900italic,300,300italic,100italic,100" rel="stylesheet" type='text/css'><link rel="stylesheet" href="//static1.freedoge.co.in/min/combined1426461434.css" type='text/css'><script src="//static2.freedoge.co.in/min/combined1393766573.js"></script><script src="//static3.freedoge.co.in/min/combined2-1456059005.js"></script><script>var max_win_amount = 1100000;var min_win_amount = 0.01900000;var jVJWFB4h0 = '8b47fe67c8ccb19c963289b41bb9d2870183fc35a505aa41d988a943329554ce';var token_name = 'acd40506e';var tcGiQefA = 'bcdd1bad219b7e664f';var show_sky = 0;var socket_password = '8ea43cfad3b735f6c904734dff8f16ba40edac4b76a67de89530fe3fcb87945f';var socket_userid = '3159097';</script><script src="//static4.freedoge.co.in/min/main1536490166.js"></script><script>$.ajaxSetup({data: {csrf_token: $.cookie('csrf_token') },beforeSend: function(xhr) {xhr.setRequestHeader('x-csrf-token', $.cookie('csrf_token'));}});$.extend({redirectPost: function(location, args){var form = '';$.each( args, function( key, value ) {form += '<input type="hidden" name="'+key+'" value="'+value+'">';});$('<form action="'+location+'" method="POST">'+form+'</form>').appendTo('body').submit();}});$(document).ready(function() {$('#double_your_doge').show(); $(".withdraw_options_ul a").click(function() { $(".withdraw_options_ul a.active").removeClass(); $(this).addClass('active').blur(); return false; }); /*$('#game_selected_name').click(function(){ $('#game_list_drop_down').toggle(); }); $('#game_selected_name').focusout(function(){ $('#game_list_drop_down').hide(); }); $('.close_drop_down').click(function(){ $('#game_list_drop_down').hide(); }); $('.game_selected').click(function () { $('.game_selected').addClass('game_link_li').removeClass('game_link_li_active'); $(this ).addClass('game_link_li_active').removeClass('game_link_li'); });$("#game_for_mobile").change(function () { var selctedValue = ""; $("#game_for_mobile option:selected").each(function () { selctedValue += $(this).val(); $(".game_content").hide(); $("#"+selctedValue).show(); }); });*/if ($.cookie("hide_fdoge_adv_message") != 1){$("#fdoge_adv_message").show();}$("#hide_fdoge_adv_message").click(function() {$("#fdoge_adv_message").hide();$.cookie.raw = true;$.cookie('hide_fdoge_adv_message', 1, { expires: 3650 });});/*$("#fdoge_adv_message").hide();*/$("#mob_ver_country_code").find("#VN_dcode").attr("selected",true);$("#acd40506e").val("7bd10bdc41d837ff68edd8fab33ac249d162f37ccb1cb1bf82010372ebdc41d0");/*if ($.cookie("hide_deposit_delay_message") != 1){$("#deposit_delay_message").show();}$("#hide_deposit_delay_message").click(function() {$("#deposit_delay_message").hide();$.cookie.raw = true;$.cookie('hide_deposit_delay_message', 1, { expires: 3650 });});*/ScreeSizeCSSChanges();$(window).resize(ScreeSizeCSSChanges);$("#deposit_delay_message").hide();$("#double_your_doge_link2").click(function(event) {$(".page_tabs").hide();$("#double_your_doge_tab").show();$('.tabs li').removeClass('active');$('.tabs li').find('.double_your_doge_link').parent().addClass('active');});/*if ($('body').innerWidth() > 1250){$('#top_user_ads_container').append('<iframe scrolling="no" frameborder="0" src="//mellowads.com/view/DB979EDA3643" style="overflow:hidden;width:468px;height:60px;"></iframe>');$('#bottom_user_ads_container').append('<iframe scrolling="no" frameborder="0" src="//mellowads.com/view/43461DCC8FAC" style="overflow:hidden;width:468px;height:60px;"></iframe>');}*/$(".hide_menu").click(function() {$("#menu_drop").click();});$("#menu_drop").click(function() {$(".top-bar-section").hide();});});/*function reply_click(game_selected_name) { document.getElementById("game_selected_name").innerHTML = game_selected_name; } function openGame(gameName) { $(".game_content").hide(); $("#"+gameName).show(); } function GenerateRouletteTable (size){var size_underscore = "_"+size;if (size == "med"){size_underscore = "";}var roulette_number_container_four_sec_one = GenerateRouletteBorders ([56, 46, 43], [2, 3, 6, 5], [-6, -6], '00_3_2', size, 'four', 11);var roulette_number_container_four_sec_two = GenerateRouletteBorders ([116, 98, 93], [1, 2, 5, 4], [-6, -6], '0_2_1', size, 'four', 11);var roulette_number_container_six = GenerateRouletteBorders ([-6, -6, -6], [1, 2, 3, 6, 5, 4], [-6, -6], '00_0_3_2_1', size, 'six', 11);var roulette_number_container_two_horizontal_sec_one = GenerateRouletteBorders ([56, 46, 44], [3, 2], [0, 0], null, size, 'horizontal', 12);var roulette_number_container_two_horizontal_sec_two = GenerateRouletteBorders ([116, 98, 93], [2, 1], [0, 0], null, size, 'horizontal', 12);var roulette_number_container_two_vertical_sec_one = GenerateRouletteBorders ([0, 0, 0], [3, 6], [-6, -6], '00_3', size, 'vertical', 11);var roulette_number_container_two_vertical_sec_two = GenerateRouletteBorders ([62, 52, 50], [2, 5], [40, 56], null, size, 'vertical', 11);var roulette_number_container_two_vertical_sec_three = GenerateRouletteBorders ([124, 104, 100], [1, 4], [-6, -6], '0_1', size, 'vertical', 11);var small_border_three_margin = 68;var med_border_three_margin = 71;var big_border_three_margin = 86;var three_sec_css = "";if (size == "big"){three_sec_css = 'left: -6px; top: '+big_border_three_margin+'px;';}if (size == "med"){three_sec_css = 'left: -6px; top: '+med_border_three_margin+'px;';}if (size == "small"){three_sec_css = 'top: -6px; left: '+small_border_three_margin+'px;';}var roulette_number_container_three = '<div class="border_bet_six'+size_underscore+' roulette_border_common_class roulette_bet_common_class cursor_pointer" id="border_00_0_2" style="'+three_sec_css+'"></div>';var roulette_number_container_three = roulette_number_container_three+GenerateRouletteBorders ([-6, -6, -6], [4, 5, 6], [0, 0], '3_2_1', size, 'three',
Lạy bác lun :))
 
soi nhanh kẻo fix :popo_big_smile::popo_beauty:
upload_2018-12-3_22-9-32.png

Do may mắn hay do. . .>>>. . . ?
 
có acc trùng vẫn roll được nhưng có acc lại không roll được, đểu lắm anh ạ:popo_angry:
coi lại xem acc đó ăn ở thế nào :))
 
bản chất của cờ bạc chính là gian lận, nhà cái gian lận thì cũng sẽ có kẽ hở để 1 số ít nhà con khai thác gậy ông đập lưng ông nếu làm chủ được lòng tham thì sẽ có tầm 49% cơ hội an toàn, 1% dựa vào sự cân não giữa bạn và nhà cái , 50% còn lại do may mắn

đối với site này thì trong cái 1% kia lại chia thành 1-2-3-4 phần khác nhau (tổng 10 phần)

1 : nếu bạn chơi thua 1 phần coi như bạn đang thắng (nhưng nên bet vào cuối tuần)
2 : nếu bạn chia thành 2 (5/5) để bảo toàn vốn thì bạn đang thắng lớn (thắng rp lẫn acc chính)
3 : quy tắc bất quá tam ... (sẽ không có khái niệm vòng lặp, vì vậy nên thay đổi thường xuyên)
4 : nếu bạn "thắng 4 phần" thì chắc chắn bạn sẽ thua :popo_boss:
Trên đây là trường phái bet nhưng mềnh ko thường xuyên theo, ai hiểu sao được thì hiều :popo_big_smile:
cảm ơn bạn
 
CHÓ đã fix :popo_boss:
 
mấy bác cho hỏi điểm RP này làm cái gì ạ
đổi RP lấy sts và 1 cơ số bonus khác , người chơi bình thường bạn xem ở tab REWARDS để biết thêm , còn 1 khía cạnh khác về RP thì tùy cách ngộ của từng người
 

Announcements

Forum statistics

Threads
403,740
Messages
6,939,582
Members
163,290
Latest member
bethanylowery
Back
Top Bottom