• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
    • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell Sell Amazon Aws Credit $5k , $10k , $25k Account

Status
Not open for further replies.

mrmon773

Newbie
Joined
Jun 30, 2022
Messages
0
Reactions
0
MR
0.038
Nếu ai muốn mua Tài khoản Tín dụng Aws thì

Tất cả tài khoản của chúng tôi là 20 phiên bản và 32 CPUV.

Tài khoản Tín dụng là bạn có thể tự tăng giới hạn CPUV. tài khoản trống không thể.

Những gì bạn sẽ nhận được.

- Amazon Aws 20 phiên bản 32 cpuv

- Địa chỉ email

- Thông tin thêm về đăng nhập

Aws $5000 Credit tài khoản - $450
Aws $10,000 Credit tài khoản - $850
Aws $25,000Credit tài khoản - $2200

Payment - binance & perfect money

giá được điều chỉnh

Tất cả những mã này là 2 year expiration date

Các loại dịch vụ hỗ trợ tín dụng đó

AWS Amplify[/*]
AWS AppSync[/*]
AWS Backup[/*]
AWS Budgets[/*]
AWS Certificate Manager[/*]
AWS Cloud Map[/*]
AWS CloudFormation[/*]
AWS CloudHSM[/*]
AWS CloudTrail[/*]
AWS CodeArtifact[/*]
AWS CodeCommit[/*]
AWS CodeDeploy[/*]
AWS CodePipeline[/*]
AWS Config[/*]
AWS Cost Explorer[/*]
AWS Data Exchange[/*]
AWS Data Pipeline[/*]
AWS Data Transfer[/*]
AWS DataSync[/*]
AWS Database Migration Service[/*]
AWS DeepComposer[/*]
AWS DeepRacer[/*]
AWS Device Farm[/*]
AWS Direct Connect[/*]
AWS Directory Service[/*]
AWS Elemental MediaConnect[/*]
AWS Elemental MediaConvert[/*]
AWS Elemental MediaLive[/*]
AWS Elemental MediaPackage[/*]
AWS Elemental MediaStore[/*]
AWS Elemental MediaTailor[/*]
AWS Firewall Manager[/*]
AWS Global Accelerator[/*]
AWS Glue[/*]
AWS Greengrass[/*]
AWS Ground Station[/*]
AWS Import/Export[/*]
AWS Import/Export Snowball[/*]
AWS IoT[/*]
AWS IoT 1 Click[/*]
AWS IoT Analytics[/*]
AWS IoT Device Defender[/*]
AWS IoT Device Management[/*]
AWS IoT Events[/*]
AWS IoT SiteWise[/*]
AWS IoT Things Graph[/*]
AWS Key Management Service[/*]
AWS Lambda[/*]
AWS OpsWorks[/*]
AWS RoboMaker[/*]
AWS Secrets Manager[/*]
AWS Security Hub[/*]
AWS Service Catalog[/*]
AWS Shield[/*]
AWS Snowball Extra Days[/*]
AWS Step Functions[/*]
AWS Storage Gateway[/*]
AWS Storage Gateway Deep Archive[/*]
AWS Systems Manager[/*]
AWS Transfer Family[/*]
AWS WAF[/*]
AWS X-Ray[/*]
Alexa for Business[/*]
Amazon API Gateway[/*]
Amazon AppFlow[/*]
Amazon AppStream[/*]
Amazon Athena[/*]
Amazon Augmented AI[/*]
Amazon Braket[/*]
Amazon Chime[/*]
Amazon Chime Business Calling a service sold by AMCS LLC[/*]
Amazon Chime Call Me[/*]
Amazon Chime Dialin[/*]
Amazon Chime Voice Connector a service sold by AMCS LLC[/*]
Amazon Cloud Directory[/*]
Amazon CloudFront[/*]
Amazon CloudSearch[/*]
Amazon Cognito[/*]
Amazon Cognito Sync[/*]
Amazon Comprehend[/*]
Amazon Connect[/*]
Amazon Detective[/*]
Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)[/*]
Amazon DynamoDB[/*]
Amazon EC2 Container Registry (ECR)[/*]
Amazon EC2 Container Service[/*]
Amazon ElastiCache[/*]
Amazon Elastic Compute Cloud[/*]
Amazon Elastic Container Service for Kubernetes[/*]
Amazon Elastic File System[/*]
Amazon Elastic Inference[/*]
Amazon Elastic MapReduce[/*]
Amazon Elastic Transcoder[/*]
Amazon Elasticsearch Service[/*]
Amazon FSx[/*]
Amazon Forecast[/*]
Amazon GameLift[/*]
Amazon GameOn[/*]
Amazon Glacier[/*]
Amazon GuardDuty[/*]
Amazon Honeycode[/*]
Amazon Inspector[/*]
Amazon Interactive Video Service[/*]
Amazon Kendra[/*]
Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)[/*]
Amazon Kinesis[/*]
Amazon Kinesis Analytics[/*]
Amazon Kinesis Firehose[/*]
Amazon Kinesis Video Streams[/*]
Amazon Lex[/*]
Amazon Lightsail[/*]
Amazon MQ[/*]
Amazon Machine Learning[/*]
Amazon Macie[/*]
Amazon Managed Blockchain[/*]
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka[/*]
Amazon Mobile Analytics[/*]
Amazon Neptune[/*]
Amazon Personalize[/*]
Amazon Pinpoint[/*]
Amazon Polly[/*]
Amazon Quantum Ledger Database[/*]
Amazon QuickSight[/*]
Amazon Redshift[/*]
Amazon Rekognition[/*]
Amazon Relational Database Service[/*]
Amazon Route 53[/*]
Amazon S3 Glacier Deep Archive[/*]
Amazon SageMaker[/*]
Amazon Simple Email Service[/*]
Amazon Simple Notification Service[/*]
Amazon Simple Queue Service[/*]
Amazon Simple Storage Service[/*]
Amazon Simple Workflow Service[/*]
Amazon SimpleDB[/*]
Amazon Sumerian[/*]
Amazon Textract[/*]
Amazon Timestream[/*]
Amazon Transcribe[/*]
Amazon Translate[/*]
Amazon Virtual Private Cloud[/*]
Amazon WorkDocs[/*]
Amazon WorkLink[/*]
Amazon WorkSpaces[/*]
Amazon Zocalo[/*]
AmazonCloudWatch[/*]
AmazonWorkMail[/*]
CloudWatch Events[/*]
CodeBuild[/*]
CodeGuru[/*]
Comprehend Medical[/*]
Contact Center Telecommunications (service sold by AMCS, LLC)[/*]
DynamoDB Accelerator (DAX)[/*]
Elastic Load Balancing[/*]Tiếp xúc

Telegram - @Jamilenguyan
Skype - Stevenm_media
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week