SCAM Dong Coins LTD - dongcoins.com

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!


Site mới, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,...34% - 50% Hourly For 3 Hours
Plan Deposit Amount Hourly Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $2500.00 34.00
Plan 2 $2501.00 - $5000.00 38.00
Plan 3 $5001.00 - $10000.00 42.00
Plan 4 $10001.00 - $25000.00 44.00
Plan 5 $25001.00 - $50000.00 50.00

17.5% - 30% Hourly For 6 Hours
Plan Deposit Amount Hourly Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $2500.00 17.50
Plan 2 $2501.00 - $5000.00 20.00
Plan 3 $5001.00 - $10000.00 23.00
Plan 4 $10001.00 - $25000.00 26.00
Plan 5 $25001.00 - $50000.00 30.00

7.5% - 20% Hourly For 15 Hours
Plan Deposit Amount Hourly Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $5000.00 7.50
Plan 2 $5001.00 - $10000.00 10.00
Plan 3 $10001.00 - $25000.00 13.00
Plan 4 $25001.00 - $50000.00 16.00
Plan 5 $50001.00 - $150000.00 20.00

SSL Encryption
DDos Protection
Check GoldCoders' HYIP Manager License
dongcoins.com - Licensed
NS Dns1.registrar-servers.com Dns2.registrar-servers.com
Dns1.registrar-servers.com Dns2.registrar-servers.com

Accept: PM, Payeer, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, ETH, BCH, DASH,...

Deposit:
upload_2019-6-13_1-1-1.png


THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY

 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Instant Paying:

The amount of 6.25 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 19:16 12.06.19. Batch: 266363249.

+ 0.64 USD

Date: 12.06.2019 21:40:58
ID: 808951645
Details: anonim → P4690642
Amount: 0.64 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from dongcoins.com

The amount of 4.52 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 18:55 12.06.19. Batch: 266360384.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Instant Paying:

The amount of 6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 01:54 13.06.19. Batch: 266399898.

+ 1.43 USD

Date: 13.06.2019 04:19:31
ID: 809055352
Details: anonim → P4690642
Amount: 1.43 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from dongcoins.com

The amount of 2.97 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 01:55 13.06.19. Batch: 266399925.

The amount of 1.4 USD has been deposited to your account.
Accounts: U20918672->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from one-atom.com.. Date: 01:55 13.06.19. Batch: 266399982.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Instant Paying:

The amount of 3.38 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 03:15 13.06.19. Batch: 266406800.

+ 0.44 USD

Date: 13.06.2019 05:41:41
ID: 809071459
Details: anonim → P4690642
Amount: 0.44 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from dongcoins.com

The amount of 3.25 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 03:18 13.06.19. Batch: 266407118.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Instant Paying:

The amount of 9.28 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 07:01 13.06.19. Batch: 266434854.

+ 0.49 USD

Date: 13.06.2019 09:25:48
ID: 809142536
Details: anonim → P4690642
Amount: 0.49 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from dongcoins.com

The amount of 3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 05:48 13.06.19. Batch: 266423702.

The amount of 7.02 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 05:47 13.06.19. Batch: 266423655.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Instant Paying:

The amount of 8.01 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 09:26 13.06.19. Batch: 266457251.

+ 0.89 USD

Date: 13.06.2019 14:57:52
ID: 809303363
Details: anonim → P4690642
Amount: 0.89 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from dongcoins.com

The amount of 2 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 12:34 13.06.19. Batch: 266489540.

The amount of 3.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 12:34 13.06.19. Batch: 266489423.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Instant Paying:

The amount of 6.16 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 16:00 13.06.19. Batch: 266528878.

+ 0.99 USD

Date: 13.06.2019 18:24:49
ID: 809412460
Details: anonim → P4690642
Amount: 0.99 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from dongcoins.com

The amount of 3.1 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 12:57 13.06.19. Batch: 266493855.

Thanks admin
Instant Paying:

The amount of 6.16 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 16:00 13.06.19. Batch: 266528878.

+ 0.99 USD

Date: 13.06.2019 18:24:49
ID: 809412460
Details: anonim → P4690642
Amount: 0.99 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from dongcoins.com

The amount of 3.1 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 12:57 13.06.19. Batch: 266493855.

Thanks admin
Instant Paying:

The amount of 6.16 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 16:00 13.06.19. Batch: 266528878.

+ 0.99 USD

Date: 13.06.2019 18:24:49
ID: 809412460
Details: anonim → P4690642
Amount: 0.99 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from dongcoins.com

The amount of 3.1 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 12:57 13.06.19. Batch: 266493855.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Instant Paying:

The amount of 7.4 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 18:21 13.06.19. Batch: 266553096.

+ 0.64 USD

Date: 13.06.2019 20:45:52
ID: 809485070
Details: anonim → P4690642
Amount: 0.64 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from dongcoins.com

The amount of 2 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 17:00 13.06.19. Batch: 266540726.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Instant Paying:

The amount of 6.7 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com..
Date: 01:41 14.06.19. Batch: 266591263.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Instant Paying:

The amount of 6.15 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com..
Date: 03:27 14.06.19. Batch: 266600824.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Instant Paying:

The amount of 6.4 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com..
Date: 07:33 14.06.19. Batch: 266632038.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Instant Paying:

The amount of 6.1 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 11:05 14.06.19. Batch: 266665989.

The amount of 2 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 11:07 14.06.19. Batch: 266666252.

The amount of 3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 11:06 14.06.19. Batch: 266666156.

Thanks admin
 

son1emy2

Newbie
Joined
Jul 7, 2015
Messages
13
Reactions
2
MR
0.003
Ad xem giúp e đăng ký RCB từ hôm qua mà hôm nay vẫn chưa được paid. Trong khi những người đk sau e thì đc paid hết rồi.
2019-06-13 13:06:18 son1e*** $10/$1 PM-U19767*** Waiting For Check...
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Instant Paying:

The amount of 7 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 11:17 14.06.19. Batch: 266667868.

+ 1.33 USD

Date: 14.06.2019 16:50:57
ID: 809933404
Details: anonim → P4690642
Amount: 1.33 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from dongcoins.com

The amount of 4.35 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 14:27 14.06.19. Batch: 266702094.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Ad xem giúp e đăng ký RCB từ hôm qua mà hôm nay vẫn chưa được paid. Trong khi những người đk sau e thì đc paid hết rồi.
2019-06-13 13:06:18 son1e*** $10/$1 PM-U19767*** Waiting For Check...

Đã check, ko thấy refcom từ bạn, rcb đã huỷ, kiểm tra lại tk của bạn nhé!!!!!!!!
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Instant Paying:

The amount of 6.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 17:46 14.06.19. Batch: 266738012.

+ 1.28 USD

Date: 14.06.2019 19:08:14
ID: 810009015
Details: anonim → P4690642
Amount: 1.28 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from dongcoins.com

The amount of 2.95 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com.. Date: 16:43 14.06.19. Batch: 266727409.

Thanks admin
 

son1emy2

Newbie
Joined
Jul 7, 2015
Messages
13
Reactions
2
MR
0.003
Em xem trong tài khoản thì thấy Up line của e là Voroline. Mà hôm e đăng kí nó ghi ở mục đăng kí là Voroline (hyiptank) không biết có phải đúng chưa ạ?
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Em xem trong tài khoản thì thấy Up line của e là Voroline. Mà hôm e đăng kí nó ghi ở mục đăng kí là Voroline (hyiptank) không biết có phải đúng chưa ạ?

Upline thì đúng rồi, nhưng sao ko thấy refcom của em????????
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Instant Paying:

The amount of 7 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com..
Date: 02:44 15.06.19. Batch: 266789105.

The amount of 2.65 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com..
Date: 02:44 15.06.19. Batch: 266789133.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.387
Instant Paying:

The amount of 7.25 USD has been deposited to your account.
Accounts: U17005371->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from dongcoins.com..
Date: 04:20 15.06.19. Batch: 266797856.

Thanks admin
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
386,646
Messages
6,733,317
Members
151,314
Latest member
hunglnv91

Most discussed of week

Most discussed of week