• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 119.3t VND
[You Buy] : 126.0t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.851t VND
[You Buy] : 4.195t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,671k VND
[You Buy] : 2,228k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.590 VND
[You Buy] : 23.090 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 118.9t VND
[You Buy] : 125.6t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.851t VND
[You Buy] : 4.195t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,680k VND
[You Buy] : 2,240k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.605 VND
[You Buy] : 23.105 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 119.6t VND
[You Buy] : 126.3t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.910t VND
[You Buy] : 4.260t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,704k VND
[You Buy] : 2,273k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.595 VND
[You Buy] : 23.095 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 120.7t VND
[You Buy] : 127.4t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.923t VND
[You Buy] : 4.274t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,716k VND
[You Buy] : 2,288k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.595 VND
[You Buy] : 23.095 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 121.2t VND
[You Buy] : 128.0t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.923t VND
[You Buy] : 4.274t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,696k VND
[You Buy] : 2,261k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.595 VND
[You Buy] : 23.095 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 121.2t VND
[You Buy] : 128.0t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.886t VND
[You Buy] : 4.234t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,677k VND
[You Buy] : 2,236k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.595 VND
[You Buy] : 23.095 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 119.9t VND
[You Buy] : 126.7t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.803t VND
[You Buy] : 4.144t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,584k VND
[You Buy] : 2,112k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.595 VND
[You Buy] : 23.095 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 120.0t VND
[You Buy] : 126.8t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.816t VND
[You Buy] : 4.157t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,584k VND
[You Buy] : 2,112k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.595 VND
[You Buy] : 23.095 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 121.2t VND
[You Buy] : 128.0t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.868t VND
[You Buy] : 4.214t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,607k VND
[You Buy] : 2,143k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.605 VND
[You Buy] : 23.105 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 126.9t VND
[You Buy] : 134.0t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.985t VND
[You Buy] : 4.341t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,654k VND
[You Buy] : 2,205k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.605 VND
[You Buy] : 23.105 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 127.9t VND
[You Buy] : 135.1t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.838t VND
[You Buy] : 4.182t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,544k VND
[You Buy] : 2,059k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.610 VND
[You Buy] : 23.110 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 125.0t VND
[You Buy] : 132.0t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.735t VND
[You Buy] : 4.069t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,511k VND
[You Buy] : 2,015k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.610 VND
[You Buy] : 23.110 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 124.2t VND
[You Buy] : 131.2t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.716t VND
[You Buy] : 4.048t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,524k VND
[You Buy] : 2,032k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.700 VND
[You Buy] : 23.210 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 123.6t VND
[You Buy] : 130.6t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.686t VND
[You Buy] : 4.016t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,516k VND
[You Buy] : 2,021k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.700 VND
[You Buy] : 23.210 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 122.1t VND
[You Buy] : 129.0t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.571t VND
[You Buy] : 3.890t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,550k VND
[You Buy] : 2,066k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.700 VND
[You Buy] : 23.230 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 119.8t VND
[You Buy] : 126.6t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.551t VND
[You Buy] : 3.868t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,523k VND
[You Buy] : 2,031k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.700 VND
[You Buy] : 23.230 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 122.7t VND
[You Buy] : 129.6t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.657t VND
[You Buy] : 3.984t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,547k VND
[You Buy] : 2,063k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.600 VND
[You Buy] : 23.130 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 123.7t VND
[You Buy] : 130.6t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.658t VND
[You Buy] : 3.986t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,555k VND
[You Buy] : 2,073k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.580 VND
[You Buy] : 23.110 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 124.2t VND
[You Buy] : 131.2t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.641t VND
[You Buy] : 3.966t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,542k VND
[You Buy] : 2,057k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.580 VND
[You Buy] : 23.110 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 127.3t VND
[You Buy] : 134.5t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.682t VND
[You Buy] : 4.011t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,564k VND
[You Buy] : 2,085k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.580 VND
[You Buy] : 23.110 VND
 

Announcements

Forum statistics

Threads
359,972
Messages
6,362,852
Members
132,744
Latest member
lolohai0211

Follow us

Top