• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Exchange [Buy] PM-22.72 BTC-270.9t ETH-7.01t LTC-2,415k [Sell] BTC-286.1t ETH-7.64t LTC-3,221k - VCB

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 90.1t VND
[You Buy] : 93.9t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.311t VND
[You Buy] : 3.498t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1.063k VND
[You Buy] : 1.251k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.160 VND
[You Buy] : 23.270 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 90.3t VND
[You Buy] : 94.2t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.324t VND
[You Buy] : 3.512t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1.034k VND
[You Buy] : 1.218k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.410 VND
[You Buy] : 23.180 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 90.1t VND
[You Buy] : 94.0t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.324t VND
[You Buy] : 3.512t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1.036k VND
[You Buy] : 1.220k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.410 VND
[You Buy] : 23.180 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 90.3t VND
[You Buy] : 94.2t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.330t VND
[You Buy] : 3.519t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1.023k VND
[You Buy] : 1.205k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.410 VND
[You Buy] : 23.180 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 87.2t VND
[You Buy] : 90.9t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.088t VND
[You Buy] : 3.263t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 946k VND
[You Buy] : 1.114k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.400 VND
[You Buy] : 23.170 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 87.6t VND
[You Buy] : 92.0t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.101t VND
[You Buy] : 3.340t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 954k VND
[You Buy] : 1.273k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.630 VND
[You Buy] : 23.490 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 87.7t VND
[You Buy] : 92.1t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.089t VND
[You Buy] : 3.327t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 981k VND
[You Buy] : 1.309k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.630 VND
[You Buy] : 23.490 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 87.5t VND
[You Buy] : 92.4t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.036t VND
[You Buy] : 3.307t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1.019k VND
[You Buy] : 1.359k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.570 VND
[You Buy] : 23.490 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 85.5t VND
[You Buy] : 90.4t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 2.896t VND
[You Buy] : 3.155t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 973k VND
[You Buy] : 1.298k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.570 VND
[You Buy] : 23.155 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 85.6t VND
[You Buy] : 90.4t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 2.891t VND
[You Buy] : 3.149t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 973k VND
[You Buy] : 1.297k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.570 VND
[You Buy] : 23.155 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 88.6t VND
[You Buy] : 93.6t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.117t VND
[You Buy] : 3.396t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1.155k VND
[You Buy] : 1.540k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.350 VND
[You Buy] : 22.970 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 91.2t VND
[You Buy] : 96.3t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.162t VND
[You Buy] : 3.444t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1.277k VND
[You Buy] : 1.702k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.350 VND
[You Buy] : 22.970 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 91.7t VND
[You Buy] : 96.8t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.153t VND
[You Buy] : 3.434t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1.260k VND
[You Buy] : 1.681k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.350 VND
[You Buy] : 22.970 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 94.9t VND
[You Buy] : 100.2t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.202t VND
[You Buy] : 3.488t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1.266k VND
[You Buy] : 1.689k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.470 VND
[You Buy] : 22.970 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 105.7t VND
[You Buy] : 111.7t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.376t VND
[You Buy] : 3.678t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1.372k VND
[You Buy] : 1.830k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.470 VND
[You Buy] : 22.970 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 108.5t VND
[You Buy] : 114.5t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.534t VND
[You Buy] : 3.850t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1.440k VND
[You Buy] : 1.921k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.470 VND
[You Buy] : 22.970 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 112.4t VND
[You Buy] : 118.8t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.787t VND
[You Buy] : 4.125t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,719k VND
[You Buy] : 2,293k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.470 VND
[You Buy] : 22.970 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 111.4t VND
[You Buy] : 117.7t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.708t VND
[You Buy] : 4.039t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,658k VND
[You Buy] : 2,211k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.470 VND
[You Buy] : 22.970 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 113.2t VND
[You Buy] : 119.5t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.787t VND
[You Buy] : 4.125t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,725k VND
[You Buy] : 2,300k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.470 VND
[You Buy] : 22.970 VND
 

KiSiEx

Exchanger
Pre-verified
Joined
May 10, 2018
Messages
20
Reactions
25
Insuree Balance
2000
Service Details
1||Exchange
KiSiEx.com

Mua Bán Trao Đổi BTC - ETH - USDT - PM - WEX

Hệ thống hoàn toàn tự động - Nhanh chóng - 24/7


Đóng bảo hiểm $2000 - Giao dịch an toàn - Đảm bảo chất lượng

Hãy Giao Dịch Tại Đây : KiSiEx.com

CẬP NHẬT TỶ GIÁ :

=====> BTC <=====
[You Sell] : 113.4t VND
[You Buy] : 119.7t VND

=====> ETH <=====

[You Sell] : 3.645t VND
[You Buy] : 3.971t VND

=====> LTC <=====
[You Sell] : 1,776k VND
[You Buy] : 2,368k VND

=====> PM <=====
[You Sell] : 22.470 VND
[You Buy] : 22.970 VND
 

Announcements

Forum statistics

Threads
359,906
Messages
6,361,961
Members
132,709
Latest member
karacho

Follow us

Top