• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Exchange [BUY] BCH-5.2t, ERCT-23.05, ETH-4.9t, [SELL] BCH-6t, ERCT-23.75, ETH-5.3t_VCB

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL BTC từ 215.4t xuống 214t
 • Giảm giá SELL PM từ 23.6 xuống 23.55
 • Tăng giá SELL USDT từ 24.15 lên 24.2
 • Giảm giá BUY BTC từ 205.7t xuống 204.9t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY PM từ 23 xuống 22.95
 • Tăng giá SELL USDT từ 24.2 lên 25.1
 • Tăng giá SELL PM từ 23.55 lên 23.6
 • Tăng giá BUY USDT từ 23.4 lên 23.45
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY ETH từ 5.1t xuống 5.1t
 • Tăng giá BUY PM từ 22.95 lên 23
 • Giảm giá SELL PM từ 23.6 xuống 23.55
 • Tăng giá BUY BTC từ 198.5t lên 199.2t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY USDT từ 23.35 xuống 23.3
 • Tăng giá SELL PM từ 23.55 lên 23.6
 • Tăng giá SELL BTC từ 210.5t lên 212.2t
 • Tăng giá SELL ETH từ 5.6t lên 5.6t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY BTC từ 203.2t xuống 202.4t
 • Tăng giá BUY USDT từ 23.3 lên 23.35
 • Tăng giá SELL USDT từ 24.05 lên 24.1
 • Tăng giá BUY PM từ 22.95 lên 23
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY ETH từ 5.3t xuống 5.3t
 • Giảm giá BUY PM từ 23 xuống 22.95
 • Giảm giá SELL PM từ 23.6 xuống 23.55
 • Tăng giá BUY BTC từ 202t lên 203.3t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY USDT từ 23.35 xuống 23.3
 • Giảm giá BUY BTC từ 203.3t xuống 202.2t
 • Tăng giá SELL PM từ 23.55 lên 23.6
 • Tăng giá BUY PM từ 22.95 lên 23
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.9 lên 23.95
 • Tăng giá BUY USDT từ 23.25 lên 23.3
 • Giảm giá SELL ETH từ 5.5t xuống 5.5t
 • Giảm giá SELL PM từ 23.6 xuống 23.55
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY PM từ 22.95 lên 23
 • Giảm giá BUY BTC từ 199.6t xuống 199.5t
 • Tăng giá BUY USDT từ 23.25 lên 23.3
 • Tăng giá SELL BTC từ 207.8t lên 208t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY ETH từ 5.1t lên 5.1t
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.95 lên 24
 • Giảm giá SELL BTC từ 208.7t xuống 208.7t
 • Tăng giá SELL ETH từ 5.5t lên 5.5t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY BTC từ 198.8t xuống 198.2t
 • Giảm giá SELL BTC từ 207.4t xuống 206.2t
 • Tăng giá BUY PM từ 22.95 lên 23
 • Giảm giá BUY ETH từ 5.1t xuống 5t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY PM từ 23 xuống 22.95
 • Tăng giá SELL PM từ 23.55 lên 23.6
 • Tăng giá SELL BTC từ 206.2t lên 206.5t
 • Tăng giá SELL ETH từ 5.4t lên 5.4t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY ETH từ 5.1t xuống 5t
 • Tăng giá SELL BTC từ 206.5t lên 206.9t
 • Tăng giá BUY PM từ 22.95 lên 23
 • Giảm giá SELL USDT từ 24.05 xuống 24
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY PM từ 23 xuống 22.95
 • Tăng giá BUY BTC từ 198.7t lên 199.2t
 • Tăng giá BUY ETH từ 5t lên 5.1t
 • Tăng giá SELL PM từ 23.55 lên 23.6
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL PM từ 23.6 xuống 23.55
 • Giảm giá BUY USDT từ 23.35 xuống 23.25
 • Tăng giá SELL BTC từ 207.2t lên 208.5t
 • Tăng giá BUY PM từ 22.95 lên 23
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL BTC từ 208.5t xuống 208.4t
 • Giảm giá BUY PM từ 23 xuống 22.95
 • Giảm giá BUY BTC từ 199.3t xuống 199.2t
 • Tăng giá SELL PM từ 23.55 lên 23.6
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY BTC từ 196.8t xuống 196.1t
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.9 lên 23.95
 • Giảm giá BUY PM từ 23 xuống 22.95
 • Giảm giá BUY ETH từ 4.9t xuống 4.9t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY BTC từ 198.8t lên 199.7t
 • Giảm giá BUY PM từ 23 xuống 22.95
 • Tăng giá BUY USDT từ 23.25 lên 23.3
 • Tăng giá SELL PM từ 23.55 lên 23.6
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY ETH từ 5t xuống 4.9t
 • Giảm giá BUY BTC từ 199.4t xuống 194t
 • Tăng giá SELL BTC từ 208.1t lên 208.7t
 • Tăng giá SELL PM từ 23.55 lên 23.6
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY ETH từ 4.9t lên 5.1t
 • Tăng giá BUY USDT từ 22.5 lên 23.3
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.9 lên 23.95
 • Tăng giá BUY BTC từ 194t lên 202.5t
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
355,659
Messages
6,236,900
Members
130,104
Latest member
ragdoll

Follow us

Top