yandex toloka

  1. K

    Legit Toloka.yandex App Reviews : SCAM or LEGIT ?

    Đầu tiên các bác vào toloka.yandex để đăng ký Ngay phần login sẽ có mục icon nhỏ nhỏ biểu tượng google, chính là login with google, login with google xong nó sẽ nhảy sang trang add phone nhé, lúc này add phone thoải mái nhé, các bạn điền phone xong bấm send thì chịu khó chờ 30s bấm lần nữa r chờ...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom