hệ thống tự quản lý crypto

  1. thoikhong159

    News Hệ thống tự quản lý crypto của Nhật Bản sụp đổ

    JVCEA đã nhận được cảnh báo từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính về việc trì hoãn đưa ra các quy tắc chống rửa tiền. Vào năm 2018, Nhật Bản đã thành lập Hiệp hội trao đổi tiền ảo Nhật Bản (JVCEA) và giao nhiệm vụ cho cơ quan tự điều chỉnh ngành công nghiệp crypto. Chính phủ hy vọng rằng cơ quan của...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week