esma

  1. thoikhong159

    News ESMA sẽ thu thập dữ liệu giao dịch crypto

    Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) đang chuẩn bị cho chiến dịch giám sát chặt chẽ các giao dịch crypto. Cơ quan này hiện đang tìm cách thuê các nhà cung cấp dữ liệu giao dịch bao gồm giao dịch giao ngay và công cụ phái sinh. Cơ quan giám sát chứng khoán của Liên minh Châu Âu, ESMA...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week