compound

  1. thoikhong159

    News Celsius tiếp tục trả nợ

    Theo thông tin mới nhất cập nhật, Celsius vừa trả tổng cộng hơn 95 triệu USD trên 2 nền tảng là Aave (60 triệu USD) và Compound (35 triệu USD), qua đó thu về được 172 triệu USD tài sản thế chấp trên 2 nền tảng này. Thực sự mình vẫn chưa thể tìm ra được tại sao đột nhiên Celsius lại có nguồn...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week