chome portable

  1. B

    Buy Cần mua profile chorme portable

    Mình cần mua profile chorme portable đã được login sẵng gmail. Để việc chuyển cho nhẹ thì login xong hoặc các bạn có sẵng - xoá file Chormeportable.exe - nén zip lại mình tự dán exe vào sau. Ai có liên hệ telegram lovelybeo
  2. lambibo

    Xin link tải Chrome portable hoặc firefox portable

    Như tút ạ, mình cần tải trình duyệt portable (xách tay) múc địch sử dụng là để tạo nhiều profile, trước đây mình cũng đã tải về nhưng vào 1 ngày đẹp trời tất cả dữ liệu tiện ích extension của tất cả profile bỗng dưng biến mất, mình mù công nghệ nhưng...