banned

  1. comadaihiep92

    Ask Làm sao gỡ acc bitcointalk bị banned.

    Vừa qua có mấy cái bounty trên đó nên đi cmt trong mấy cái post bounty thế mà bị thằng này nó band. Bác nào biết cách gỡ không :( Sorry abczyz, you are banned from posting or sending personal messages on this forum. You have been banned by a forum moderator. You may appeal here...

Most viewed of week

Most Discussed Of Week

Most viewed of week

Most Discussed Of Week