aliases

  1. Gmail

    Help Tạo aliases hotmail,outlook

    Tình hình 2 ngày nay mình tạo aliases (mail phụ) từ mail chính Outlook thì vẫn thông báo tạo OK trong mục quản lý của nó, nhưng dùng mail khác test mail gửi đến các mail phụ này đều thông báo lỗi "ko gửi được" dội trở về mail gửi.... Có bạn nào bị giống mình ko nhỉ? :-s

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom