Search results

  1. ffood

    Cần Giúp đỡ backpost BLVD

    Đây là code của em <?php /* * Blvd-Media Group Postback Script * Support Contact: [email protected] * Widget: RewardTool * Script: MyVoucherGeek * Postback Version: 1.0.2b */ // Include Configuration & DB Connection...
  2. ffood

    Cần giúp về vấn đề postback ở blvd code f1

    Tình hình là mình đã add được code và làm nhưng khi lead thì không hiện point về site, check point ở admin cpanel cũng ko thấy luôn.Mình cũng đã add url postback của blvd ở network wall vào trên network blvd. Câu hỏi của mình là làm sao để báo point về site khi mình lead và làm sao để có page...
Top