Search results

  1. M

    Sell 10000 BLOOMINGDALES GIFTCARD REWARD - rate 5 - VCB

    Như tiêu đề mình đang có 10,000 GIFTCARD reward Bloomingdales, muốn bán với giá như sau * Loại $25 bán rate 5k/1$ tương đương 20% * Loại $50 và $75 rate 6k/1$ tương đương 25% * Loại mệnh giá trên $100 rate 7k/1$ tương đương 30% Mình chấp nhận thanh toan : VCB - BTC - ETH - LTC...
Top