Search results

 1. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 04.11.2022 Xu hướng: Tăng Pivot: 0.6300 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6370 & 0.6390 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6280 & 0.6260 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 04.11.2022...
 2. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 03.11.2022 Xu hướng: Giảm Pivot: 0.6380 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6325 & 0.6300 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6400 & 0.6430 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 03.11.2022...
 3. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 02.11.2022 Xu hướng: Tăng Pivot: 0.6395 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6430 & 0.6445 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6380 & 0.6365 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 02.11.2022...
 4. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 28.10.2022 Xu hướng: Giảm Pivot: 0.6485 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6430 & 0.6410 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6500 & 0.6520 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 28.10.2022...
 5. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 27.10.2022 Xu hướng: Tăng Pivot: 0.6450 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6510 & 0.6540 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6420 & 0.6390 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 27.10.2022...
 6. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 26.10.2022 Xu hướng: Tăng Pivot: 0.6360 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6405 & 0.6425 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6340 & 0.6315 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 26.10.2022...
 7. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 25.10.2022 Xu hướng: Tăng Pivot: 0.6290 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6355 & 0.6380 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6270 & 0.6250 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 25.10.2022...
 8. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 24.10.2022 Xu hướng: Tăng Pivot: 0.6330 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6410 & 0.6440 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6305 & 0.6280 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 24.10.2022...
 9. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 21.10.2022 Xu hướng: Giảm Pivot: 0.6300 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6250 & 0.6230 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6320 & 0.6335 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 21.10.2022...
 10. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 20.10.2022 Xu hướng: Giảm Pivot: 0.6290 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6240 & 0.6220 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6315 & 0.6340 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 20.10.2022...
 11. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 07.10.2022 Xu hướng: Giảm Pivot: 0.6450 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6385 & 0.6360 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6480 & 0.6510 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 07.10.2022...
 12. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 06.10.2022 Xu hướng: Tăng Pivot: 0.6470 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6545 & 0.6570 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6450 & 0.6420 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 06.10.2022...
 13. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 05.10.2022 Xu hướng: Tăng Pivot: 0.6455 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6545 & 0.6570 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6435 & 0.6410 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 05.10.2022...
 14. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 04.10.2022 Xu hướng: Tăng Pivot: 0.6470 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6530 & 0.6570 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6440 & 0.6410 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 04.10.2022...
 15. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 03.10.2022 Xu hướng: Giảm Pivot: 0.6455 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6390 & 0.6360 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6485 & 0.6520 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 03.10.2022...
 16. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 29.09.2022 Xu hướng: Tăng Pivot: 0.6460 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6530 & 0.6560 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6430 & 0.6400 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 29.09.2022...
 17. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 28.09.2022 Xu hướng: Giảm Pivot: 0.6460 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6410 & 0.6380 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6485 & 0.6510 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 28.09.2022...
 18. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 27.09.2022 Xu hướng: Giảm Pivot: 0.6490 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6435 & 0.6420 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6510 & 0.6530 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 27.09.2022...
 19. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 26.09.2022 Xu hướng: Giảm Pivot: 0.6570 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6500 & 0.6470 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6590 & 0.6610 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 26.09.2022...
 20. S

  Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

  CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 23.09.2022 Xu hướng: Tăng Pivot: 0.6610 Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6670 & 0.6690 Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6590 & 0.6570 PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 23.09.2022...