Search results

  1. Q

    MÌNH KHÔNG ĐỒNG Ý KHI BỊ BANNED

    Ngày trước mình mình có mua 1 cái acc fb nhưng khi đổi mk thì nó bị 956 ( giao dịch không thoả thuận thì người mua được quyền thay đổi mk như bình thường mà nhưng đây mình phải chịu hết trách nhiệm ) rồi mình đã bank cho nó 1tr5 và hẹn acc khi nào mở sẽ bank hết. NHƯNG TRONG LÚC ACC ĐANG BỊ THÌ...