Search results

  1. N

    Find Service Cần mua banner quảng cáo trên tất cả các website kể cả 3X

    Bên mình đang có nhu cầu đặt quảng cáo trên các website yêu cầu: Time on site: trên 3 phút Traffic: trên 100.000/day Chấp nhận tất cả các nội dung. Ads hiển thị theo nội dung website, hợp tác trên tinh thần win ?win Liên lạc qua telegram: netmeads (gửi thông tin analytics + website khi liên hệ)...
  2. N

    Find Service Netme cần mua quảng cáo trên site giải trí (chấp nhận site 3x)

    Bên mình đang có nhu cầu đặt quảng cáo trên các website yêu cầu: Time on site: trên 3 phút Traffic: trên 100.000/day Chấp nhận tất cả các nội dung. Ads hiển thị theo nội dung website, hợp tác trên tinh thần win ?win Liên lạc qua telegram:@netmeads (gửi thông tin analytics + website khi liên hệ)...