Search results

  1. trisvan

    Các Pro giúp dùm em cái Paypal này với.

    Tình hình của em là như vầy, cái paypal của em thì lấy tiền từ thẻ fund cho mấy trang khác thì được mà việc nhận tiền trở về Paypal thi nó không nhận, làm em cứ tưởng mấy trang khác nó Sờ-cam, ai dè thằng paypal của em không nhận được. Pro nào có kinh nghiệm chỉ dùm em cái, em đã Ver rồi mà...