Search results

 1. Windprovelu

  Buy 1000 GIFT CARD OFFER AMAZON US - RATE 19 - VCB,TCB

  NHƯ TIÊU ĐỀ. MÌNH BUY AMAZON OFFER RATE 19, CHỈ CHẤP NHẬN GIFT CARD CÓ MỆNH GIÁ TỪ 3$ TRỞ XUỐNG. MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG CONTACT SKYPE HOẶC FACEBOOK DƯỚI AVATAR. THANK YOU
 2. Windprovelu

  Buy BUY 1000$ GIFT CARD OFFER AMAZON US RATE 19 - VCB,TCB

  NHƯ TIÊU ĐỀ. MÌNH BUY AMAZON OFFER RATE 19, CHỈ CHẤP NHẬN GIFT CARD CÓ MỆNH GIÁ TỪ 5$ TRỞ XUỐNG. MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG CONTACT SKYPE HOẶC FACEBOOK DƯỚI AVATAR. THANK YOU
 3. Windprovelu

  Buy (Sai rules, cảnh cáo 3 point) BUY GIFT CARD OFFER AMAZON US MỆNH GIÁ TỪ 3$ TRỞ XUỐNG RATE 20 - VCB,TCB

  NHƯ TITLE, AI CÓ HÀNG VUI LÒNG CONTACT SKYPE HOẶC FACEBOOK PHÍA DƯỚI AVATAR. THANKS
 4. Windprovelu

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 21.5 - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  RATE: 21.5 CHO MỌI SỐ LƯỢNG. CHỈ NHẬN ITEM <500$ Hướng dẫn cách đặt hàng: A. Với những item có prime - Bước 1: Bạn gửi thông tin cụ thể món đồ bạn cần đặt, mẫu mã, kích cỡ... CỤ THỂ VÀ LINK cho mình qua EMAIL hoặc SKYPE - Bước 2: Mình sẽ báo giá. Và checkout sau khi nhận được chuyển khoản...
 5. Windprovelu

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 20.5 - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  RATE: 20.5 CHO MỌI SỐ LƯỢNG. CHỈ NHẬN ITEM <150$ Hướng dẫn cách đặt hàng: A. Với những item có prime - Bước 1: Bạn gửi thông tin cụ thể món đồ bạn cần đặt, mẫu mã, kích cỡ... CỤ THỂ VÀ LINK cho mình qua EMAIL hoặc SKYPE - Bước 2: Mình sẽ báo giá. Và checkout sau khi nhận được chuyển...
 6. Windprovelu

  Sell ELL 5000 CHECKOUT AMAZON DROP-SHIP RATE 18 - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  NHƯ TIÊU ĐỀ. MÌNH NHẬN CHECKOUT AMAZON RATE 18, ĐẶC BIỆT CHỈ NHẬN ĐƠN DROP SHIP EBAY, KO NHẬN LÀM ADD KHO. A E NÀO CẦN CHECK ĐƠN EBAY THÌ LIÊN HỆ MÌNH QUA SKYPE HOẶC FACEBOOK BÊN GÓC TRÁI NHÉ. THANKS
 7. Windprovelu

  Buy BUY 30000 USDT RATE 23.25 - VCB, TCB

  NHƯ TITLE. Giao dịch trung gian cuipap. Fee người bán chịu
 8. Windprovelu

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 20.5 (FREE TAX BANG CA ) - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  RATE: 20.5 CHO MỌI SỐ LƯỢNG. Hướng dẫn cách đặt hàng: A. Với những item có prime - Bước 1: Bạn gửi thông tin cụ thể món đồ bạn cần đặt, mẫu mã, kích cỡ... CỤ THỂ VÀ LINK cho mình qua EMAIL hoặc SKYPE - Bước 2: Mình sẽ báo giá. Và checkout sau khi nhận được chuyển khoản đầy đủ. - Bước 3...
 9. Windprovelu

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 20.5 (FREE TAX BANG CA ) - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  RATE: 20.5 CHO MỌI SỐ LƯỢNG. Hướng dẫn cách đặt hàng: A. Với những item có prime - Bước 1: Bạn gửi thông tin cụ thể món đồ bạn cần đặt, mẫu mã, kích cỡ... CỤ THỂ VÀ LINK cho mình qua EMAIL hoặc SKYPE - Bước 2: Mình sẽ báo giá. Và checkout sau khi nhận được chuyển khoản đầy đủ. - Bước 3...
 10. Windprovelu

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 20.5 (FREE TAX BANG CA ) - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  RATE: 20.5 CHO MỌI SỐ LƯỢNG. Hướng dẫn cách đặt hàng: A. Với những item có prime - Bước 1: Bạn gửi thông tin cụ thể món đồ bạn cần đặt, mẫu mã, kích cỡ... CỤ THỂ VÀ LINK cho mình qua EMAIL hoặc SKYPE - Bước 2: Mình sẽ báo giá. Và checkout sau khi nhận được chuyển khoản đầy đủ. - Bước 3...
 11. Windprovelu

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 20.5 (FREE TAX BANG CA ) - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  RATE: 20.5 CHO MỌI SỐ LƯỢNG. Hướng dẫn cách đặt hàng: A. Với những item có prime - Bước 1: Bạn gửi thông tin cụ thể món đồ bạn cần đặt, mẫu mã, kích cỡ... CỤ THỂ VÀ LINK cho mình qua EMAIL hoặc SKYPE - Bước 2: Mình sẽ báo giá. Và checkout sau khi nhận được chuyển khoản đầy đủ. - Bước 3...
 12. Windprovelu

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 20.5 (FREE TAX BANG CA ) - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  RATE: 20.5 CHO MỌI SỐ LƯỢNG. Hướng dẫn cách đặt hàng: A. Với những item có prime - Bước 1: Bạn gửi thông tin cụ thể món đồ bạn cần đặt, mẫu mã, kích cỡ... CỤ THỂ VÀ LINK cho mình qua EMAIL hoặc SKYPE - Bước 2: Mình sẽ báo giá. Và checkout sau khi nhận được chuyển khoản đầy đủ. - Bước 3...
 13. Windprovelu

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 20.6 (FREE TAX BANG CA ) - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  RATE: 20.6 CHO MỌI SỐ LƯỢNG. Hướng dẫn cách đặt hàng: A. Với những item có prime - Bước 1: Bạn gửi thông tin cụ thể món đồ bạn cần đặt, mẫu mã, kích cỡ... CỤ THỂ VÀ LINK cho mình qua EMAIL hoặc SKYPE - Bước 2: Mình sẽ báo giá. Và checkout sau khi nhận được chuyển khoản đầy đủ. - Bước 3...
 14. Windprovelu

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 20.7 (FREE TAX BANG CA ) - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  RATE: 20.7 CHO MỌI SỐ LƯỢNG. Hướng dẫn cách đặt hàng: A. Với những item có prime - Bước 1: Bạn gửi thông tin cụ thể món đồ bạn cần đặt, mẫu mã, kích cỡ... CỤ THỂ VÀ LINK cho mình qua EMAIL hoặc SKYPE - Bước 2: Mình sẽ báo giá. Và checkout sau khi nhận được chuyển khoản đầy đủ. - Bước 3...
 15. Windprovelu

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 20.7 - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  RATE: 20.7 CHO MỌI SỐ LƯỢNG. Hướng dẫn cách đặt hàng: A. Với những item có prime - Bước 1: Bạn gửi thông tin cụ thể món đồ bạn cần đặt, mẫu mã, kích cỡ... CỤ THỂ VÀ LINK cho mình qua EMAIL hoặc SKYPE - Bước 2: Mình sẽ báo giá. Và checkout sau khi nhận được chuyển khoản đầy đủ. - Bước 3...
 16. Windprovelu

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 20.7 - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  RATE: 20.7 CHO MỌI SỐ LƯỢNG. Hướng dẫn cách đặt hàng: A. Với những item có prime - Bước 1: Bạn gửi thông tin cụ thể món đồ bạn cần đặt, mẫu mã, kích cỡ... CỤ THỂ VÀ LINK cho mình qua EMAIL hoặc SKYPE - Bước 2: Mình sẽ báo giá. Và checkout sau khi nhận được chuyển khoản đầy đủ. - Bước 3...
 17. Windprovelu

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 20.8 - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  RATE: 20.8 CHO MỌI SỐ LƯỢNG. Hướng dẫn cách đặt hàng: A. Với những item có prime - Bước 1: Bạn gửi thông tin cụ thể món đồ bạn cần đặt, mẫu mã, kích cỡ... CỤ THỂ VÀ LINK cho mình qua EMAIL hoặc SKYPE - Bước 2: Mình sẽ báo giá. Và checkout sau khi nhận được chuyển khoản đầy đủ. - Bước 3...
 18. Windprovelu

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 20.7 - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  RATE: 20.7 CHO MỌI SỐ LƯỢNG. Hướng dẫn cách đặt hàng: A. Với những item có prime - Bước 1: Bạn gửi thông tin cụ thể món đồ bạn cần đặt, mẫu mã, kích cỡ... CỤ THỂ VÀ LINK cho mình qua EMAIL hoặc SKYPE - Bước 2: Mình sẽ báo giá. Và checkout sau khi nhận được chuyển khoản đầy đủ. - Bước 3...
 19. Windprovelu

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 20.5 - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  RATE: 20.5 CHO MỌI SỐ LƯỢNG. Hướng dẫn cách đặt hàng: A. Với những item có prime - Bước 1: Bạn gửi thông tin cụ thể món đồ bạn cần đặt, mẫu mã, kích cỡ... CỤ THỂ VÀ LINK cho mình qua EMAIL hoặc SKYPE - Bước 2: Mình sẽ báo giá. Và checkout sau khi nhận được chuyển khoản đầy đủ. - Bước 3...
 20. Windprovelu

  Sell SELL 5000 CHECKOUT AMAZON RATE 20.5 - VIETCOMBANK, TECHCOMBANK

  RATE: 20.5 CHO MỌI SỐ LƯỢNG. Hướng dẫn cách đặt hàng: A. Với những item có prime - Bước 1: Bạn gửi thông tin cụ thể món đồ bạn cần đặt, mẫu mã, kích cỡ... CỤ THỂ VÀ LINK cho mình qua EMAIL hoặc SKYPE - Bước 2: Mình sẽ báo giá. Và checkout sau khi nhận được chuyển khoản đầy đủ. - Bước 3...