Search results

  1. W

    Tutorial hỏi về cách add app supersonic

    Tình hình là e mới mua 1 acc sonic từ năm 2012. Khi mua thì seller đã add app sẵn (domain của ng ta) . Mua về e add thêm app mới vào domain của mình thì không có offer mobie và rất ít off thường ?? qua bên domain của người ta ở app cũ thì vẫn có offer bình thường, mobie full. app em add bình...
Top