Search results

  1. D

    Solved Trung tâm giải quyết việc làm cho newbie

    • Số thời gian có thể onl mỗi ngày: 3-4h/day • Phương tiện làm việc gồm: 2 laptop, 1 smartphone android. • Mong muốn tìm việc (ngồi không ra tiền/ cật lực): Cả 2 • Số vốn đang có: • Kinh nghiệm mmo đã học: Mong muốn các bác định hướng giúp em ạ.
Top