Kiếm Tiền Online - MMO4ME

batdaukiemtien
batdaukiemtien
tùy bác thôi, bắt -0.5 thì ăn nhiều hơn :D, còn bắt 0-0.5 là hòa thì thua nữa tiền
Finlz
Finlz
bên site ấy có 2 phần... 0.5 với 0-0.5?
Mà bác ghi kèo là Odd -0.5 là bắt bên 0-0.5 hay 0.5?

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week