Kiếm Tiền Online - MMO4ME

khanhlanthuong
khanhlanthuong
Chào bạn!
- Về chứng cứ thì bạn cứ thu thập các bằng chứng bằng cách chụp tất cả các bằng chứng lại sau đó tải lên 1 trang lưu trữ hình ảnh nào đó rồi coppy link gửi cho paypal trong mục tranh chấp leo thang.
khanhlanthuong
khanhlanthuong
- Các bằng chứng quan trọng:
+ Site hứa trả tiền trong khoảng thời gian 28 ngày nhưng không trả (Như mình, thành viên golden cũ theo quy định của nó 28 ngày nó phải trả tiền cho mình nhưng nó không trả. Mình viết thư hỏi nó sao không trả nó trả lời đợi thêm 30 ngày nữa. Đây là bằng chứng quan trọng nhất).
khanhlanthuong
khanhlanthuong
+ Bằng chứng không cho post diễn đàn. Hiện nay diễn đàn của nó đã khoá không cho ai post. Nên viết thư hỏi nó luôn sao không cho mình thảo luận trong diễn đàn.
khanhlanthuong
khanhlanthuong
+ Bằng chứng rr không click nếu có. + Hình ảnh bằng chứng mình rút tiền đã quá 28 ngày nhưng chưa được trả,...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week