Recent content by truongka

 1. truongka

  Exchange [BUY] PM 23.15; ADVCASH 22.8; USDT 23.75; PE 22.7 [SELL] PM 23.38; USDT 23.95; ADVCASH 23.39; PE 23.65 - VCB, TECH

  Exchange [BUY] PM 23.15; ADVCASH 22.8; USDT 23.75; PE 22.7 [SELL] PM 23.38; USDT 23.95; ADVCASH 23.39; PE 23.65 - VCB, TECH
 2. truongka

  Exchange [BUY] PM 23.15; ADVCASH 22.8; USDT 23.75; PE 22.7 [SELL] PM 23.38; USDT 23.95; ADVCASH 23.39; PE 23.65 - VCB, TECH

  Exchange [BUY] PM 23.15; ADVCASH 22.8; USDT 23.4; PE 22.7 [SELL] PM 23.38; USDT 23.69; ADVCASH 23.39; PE 23.65 - VCB, TECH
 3. truongka

  Exchange Vnexpay.com - Giao dịch PM, PAYEER, ADVCASH giá tốt

  https://mmo4me.com/threads/buy-pm-23-1-advcash-22-8-usdt-23-4-pe-22-7-sell-pm-23-38-usdt-23-69-advcash-23-39-pe-23-65-vcb-tech.384636/
 4. truongka

  Exchange [BUY] PM 23.15; ADVCASH 22.8; USDT 23.75; PE 22.7 [SELL] PM 23.38; USDT 23.95; ADVCASH 23.39; PE 23.65 - VCB, TECH

  https://mmo4me.com/threads/buy-pm-23-1-advcash-22-8-usdt-23-4-pe-22-7-sell-pm-23-38-usdt-23-69-advcash-23-39-pe-23-65-vcb-tech.384636/
 5. truongka

  Exchange Vnexpay.com - Giao dịch PM, PAYEER, ADVCASH giá tốt

  Exchange [BUY] PM 23.1; ADVCASH 22.8; USDT 23.4; PE 22.7 [SELL] PM 23.38; USDT 23.69; ADVCASH 23.39; PE 23.65 - VCB, TECH
 6. truongka

  Exchange [BUY] PM 23.15; ADVCASH 22.8; USDT 23.75; PE 22.7 [SELL] PM 23.38; USDT 23.95; ADVCASH 23.39; PE 23.65 - VCB, TECH

  Exchange [BUY] PM 23.1; ADVCASH 22.8; USDT 23.4; PE 22.7 [SELL] PM 23.38; USDT 23.69; ADVCASH 23.39; PE 23.65 - VCB, TECH
 7. truongka

  Exchange [BUY] PM 23.15; ADVCASH 22.8; USDT 23.75; PE 22.7 [SELL] PM 23.38; USDT 23.95; ADVCASH 23.39; PE 23.65 - VCB, TECH

  Exchange [BUY] PM 23.05; ADVCASH 22.8; USDT 23.4; PE 22.7 [SELL] PM 23.38; USDT 23.69; ADVCASH 23.39; PE 23.65 - VCB, TECH
 8. truongka

  Exchange [BUY] PM 23.15; ADVCASH 22.8; USDT 23.75; PE 22.7 [SELL] PM 23.38; USDT 23.95; ADVCASH 23.39; PE 23.65 - VCB, TECH

  Exchange [BUY] PM 22.85; ADVCASH 22.8; USDT 23.2; PE 22.7 [SELL] PM 23.38; USDT 23.45; ADVCASH 23.39; PE 23.65 - VCB, TECH
 9. truongka

  Exchange Vnexpay.com - Giao dịch PM, PAYEER, ADVCASH giá tốt

  Vào web mình mua thôi ạ
 10. truongka

  Exchange Vnexpay.com - Giao dịch PM, PAYEER, ADVCASH giá tốt

  https://mmo4me.com/threads/buy-pm-23-15-advcash-22-8-usdt-23-5-pe-22-7-sell-pm-23-49-usdt-23-66-advcash-23-39-pe-23-65-vcb-tech.384636/
 11. truongka

  Exchange [BUY] PM 23.15; ADVCASH 22.8; USDT 23.75; PE 22.7 [SELL] PM 23.38; USDT 23.95; ADVCASH 23.39; PE 23.65 - VCB, TECH

  https://mmo4me.com/threads/buy-pm-23-15-advcash-22-8-usdt-23-5-pe-22-7-sell-pm-23-49-usdt-23-66-advcash-23-39-pe-23-65-vcb-tech.384636/
 12. truongka

  Exchange [BUY] PM 23.15; ADVCASH 22.8; USDT 23.75; PE 22.7 [SELL] PM 23.38; USDT 23.95; ADVCASH 23.39; PE 23.65 - VCB, TECH

  Exchange [BUY] PM 23.15; ADVCASH 22.8; USDT 23.5; PE 22.7 [SELL] PM 23.49; USDT 23.66; ADVCASH 23.39; PE 23.65 - VCB, TECH
 13. truongka

  Sell done

  Đang giao dịch với bạn qua skype gomtienle2013
 14. truongka

  Exchange [BUY] PM 23.15; ADVCASH 22.8; USDT 23.75; PE 22.7 [SELL] PM 23.38; USDT 23.95; ADVCASH 23.39; PE 23.65 - VCB, TECH

  Exchange [BUY] PM 22.95; ADVCASH 22.8; USDT 23.45; PE 22.7 [SELL] PM 23.29; USDT 23.65; ADVCASH 23.39; PE 23.65 - VCB, TECH
Top