Toyry's Recent Activity

  1. Toyry replied to the thread Tâm sự cuối năm.

    năm 2017 thì em vẫn đủ sống mặc dù bỏ qua mất cơ hội lớn nhưng lại nặng về tinh thần. Mẹ bị tai nạn xong giờ di...

    Feb 15, 2018