Recent content by themoonlight

  1. T

    Kiến thức cơ bản về Arbitrage ( buôn coin ) trên các chain

    cảm ơn bạn đã chia sẻ, tuy nhiên bạn có thể cho biết về cơ hội và hạn chế của mánh này tại thời điểm này để ae suy nghĩ trước khi bỏ công sức và thời gian tìm hiểu. Miếng bánh nhiều người ăn thì sẽ nhanh hết, mình nghĩ là vậy
  2. T

    Telegram Bot Nhận 5 trẹo BDX Coin sàn Beedex.finance về ví trong 48 tiếng.

    con này bao giờ thì bán được vậy bác