Recent content by nguyenlamthg

  1. N

    Find Person Tuyển content Writer

    ? Tuyển dụng : 1 bạn viết content, viết About us cho website và miêu tả sản phẩm. Yêu cầu : - Hiện bên đối tác của mình có 1 project nhỏ nhỏ trong 10 ngày. Viết khoản About us cho website và sản phẩm của công ty. - Thời gian : Làm trong 10 ngày - Địa điểm : Làm việc online. Nếu hợp tác lâu dài...

Most discussed of week

Most discussed of week