manhchinh

"Chân - Thiện - Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt - xấu" Trích "Chuyển Pháp Luân" | http://vn.minghui.org/news/ | http://phapluan.org/ | http://chanhkien.org/
Website
http://vn.minghui.org/news/
Location
Nghĩa Lạc - Nghĩa Hưng - Nam Định
Gender
Male
Occupation
Tự Do

Contact

Skype
Chat with me via Skype

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week