Recent content by hvt1588

  1. H

    Làm thế nào Signin gmail với imacros ?

    Mình muốn nhờ code đăng nhập /sign out gmail theo danh sách file csv : account,mật khẩu,mail khôi phục & file proxy. Bác nào cho xin liên hệ support mình được không ? Xin hậu tạ nhiều ạ.
  2. H

    Tutorial Kiến thức iMacros căn bản cho người mới

    Mình muốn nhờ code đăng nhập /sign out gmail theo danh sách file csv : account,mật khẩu,mail khôi phục & file proxy. Bác nào cho xin liên hệ support mình được không ? Xin hậu tạ nhiều ạ.