Hieune

Gender
Male

Contact

Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ

Signature

Tụng, nhắc Kinh Phật,nhắc lời Sư Tăng dạy cho mọi người nghe để lĩnh hội, để tâm địa hết niệm Tham, Sân, Si, Tà Tri, Tà Kiến, Sở Tri Chướng để tâm địa phát sinh trí tuệ, công đức, phước đức vô lượng vô biên. "Có những trái tim trong những cuốn sách"

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week