guildgold9's latest activity

  • guildgold9
    Hi cả nhà, Mình đang muốn mua 1 case + màn. Tổng khoảng dưới 12 triệu Nhu cầu văn phòng, phần mềm tính tiền, excel word và chạy được...
Top