Recent content by ga4X45

  1. G

    Tư vấn về sock/ssh/proxy

    Nhờ anh em tư vấn giúp Hiện tại mình làm off dùng sock/ssh/proxy để fake ip nhằm qua mặt google tuy nhiên thấy anh em cung cấp rất nhiều loại mà bản thân thì chưa dùng nên nhờ anh em trên đây có kinh nghiệm hoặc đang cung cấp dịch vụ sock/ssh/proxy tư vấn giúp Yêu cầu của mình cần: fake ip tốt...
Top