Temporary

List all users who have been banned

Username Banned By Banned On Ban Period Ban Will Be Lifted On Ban Time Remaining Reason
Longusdtbittrex Aug 16, 2017 at 3:52 PM Temporary Aug 23, 2017 at 3:52 PM 5 day(s) 14 hour(s) Rules violations
thaiht Aug 15, 2017 at 10:08 PM Temporary Aug 22, 2017 at 10:08 PM 4 day(s) 20 hour(s) Rules violations
med33 Aug 15, 2017 at 7:06 PM Temporary Aug 22, 2017 at 7:06 PM 4 day(s) 17 hour(s) Rules violations
nerotran Aug 15, 2017 at 10:04 AM Temporary Aug 22, 2017 at 10:04 AM 4 day(s) 8 hour(s) Rules violations
TuyetTan0o0o tunvit Aug 11, 2017 Temporary Aug 25, 2017 at 12:00 AM 6 day(s) 22 hour(s) Chửi tục, kích động. Tái phạm ra đảo vĩnh viễn.
thanhtung2010 tunvit Aug 10, 2017 Temporary Sep 10, 2017 at 12:00 AM 22 day(s) 22 hour(s) Dịch vụ không đóng bảo hiểm. Cố ý tái phạm dù đã bị nhắc nhở trước đó.
bossvip99 Aug 8, 2017 Temporary Sep 8, 2017 at 9:30 PM 21 day(s) 20 hour(s) Rules violations
ducdung1712 Aug 6, 2017 Temporary Sep 6, 2017 at 10:22 PM 19 day(s) 20 hour(s) Rules violations
nguyenhaudev Aug 1, 2017 Temporary Sep 1, 2017 at 8:24 AM 14 day(s) 6 hour(s) Rules violations

Banlist display options