Banned Users

List all users who have been banned

Username Banned By Banned On Ban Period Ban Will Be Lifted On Ban Time Remaining Reason
forumcv2 Shin Mar 22, 2011 Permanent Never Forever SPAM
scawv Shin Mar 22, 2011 Permanent Never Forever SPAM
hello22232 fujisan2000 Mar 22, 2011 Permanent Never Forever N/A
viiiiiiii2 lang_tu_1912 Mar 22, 2011 Permanent Never Forever spam vao box PTU
mmoooooo lang_tu_1912 Mar 22, 2011 Permanent Never Forever spam vao box PTU
mmoave lang_tu_1912 Mar 22, 2011 Permanent Never Forever spam vao box PTU
buxs12 lang_tu_1912 Mar 22, 2011 Permanent Never Forever N/A
saqaaaaaaaaaaa233 fujisan2000 Mar 22, 2011 Permanent Never Forever N/A
aaaassssssssss3333 fujisan2000 Mar 22, 2011 Permanent Never Forever N/A
fffffffff1 fujisan2000 Mar 22, 2011 Permanent Never Forever N/A
Fuc.K-Mod-MMo4vn1 lang_tu_1912 Mar 22, 2011 Permanent Never Forever spam vao box PTU
aaaaaa222 fujisan2000 Mar 22, 2011 Permanent Never Forever N/A
ac3221 fujisan2000 Mar 22, 2011 Permanent Never Forever N/A
aaaa2341123 fujisan2000 Mar 22, 2011 Permanent Never Forever N/A
spam2 fujisan2000 Mar 22, 2011 Permanent Never Forever N/A
attacker bem bem Mar 22, 2011 Permanent Never Forever vi pham quá nhiều lần về qui định post bài nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm
anlo.vn fujisan2000 Mar 19, 2011 Permanent Never Forever Spam nhieu lan da canh bao!
mua_alertpay ntboy810 Mar 19, 2011 Permanent Never Forever Scam
cado88bet Shin Mar 19, 2011 Permanent Never Forever SPAM
umiiimrl ntboy810 Mar 19, 2011 Permanent Never Forever Scam

Banlist display options